กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8852
ชื่อเรื่อง: คุณภาพการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Qulity of services on public reltions by thmi subdistrict dministrtive orgniztion, mphoe krthumbn, smutskorn province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิจฐเชต ไกรวาส
ธนวัฒน์ พิมลจินดา
ภูริชา ฉวีวรรณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คำสำคัญ: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ -- การประชาสัมพันธ์
ประชาชน -- ทัศนคติ
การประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านเสียงตามสายและความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์โดยการศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ จํานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีคุณภาพการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับดีมากที่สุด เป็นอันดับหนึ่ง คือ ด้านช่องทางเสียงตามสายรองลงมา คือ ด้านสาร ด้านผู้ส่งสาร ด้าน ผู้รับสาร ด้านช่องทาง Website (ภาพกิจกรรม/ ข่าวประชาสัมพันธ์) และอันดับสุดท้าย คือ ด้านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านเสียงตามสายและความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ต่างกัน มี ความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ.05.
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8852
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
61930029.pdf2.12 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น