การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 39  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กลยุทธ์การกำหนดราคาด้วยข้อมูลต้นทุนระบบฐานกิจกรรมร่วมกับการคำนวณมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจเนตรดาว ชัยเขต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุญภัคจิรา มณีสิริตาภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2564การยอมรับเทคโนโลยีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดชลบุรีศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนษา ธนเดชะวัฒน์, และอื่นๆ
2563การรับรู้การบริหารจัดการด้านการเงินส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อลักษณะการเป็นหนี้ของพนักงานบริษัท เอกชนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดระยองกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณภา ลือกิตินันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัทรพงศ์ ฐิติกุล, และอื่นๆ
2563การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ขนาดใหญ่จากบริษัทต้นแบบ กรณีศึกษาบริษัท Sเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปภาวรินท์ เมืองจันทึก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2563การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจรีไซเคิลโลหะกลุ่มทองแดง กรณีศึกษาบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองจังหวัดชลบุรีเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปฐมาภรณ์ นิจพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2564การศึกษาความต้องการของลูกค้าธุรกิจสีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับผู้แทนจำหน่ายสีอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสมบัติ ธำรงสินถาวร; อาาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พจนี วัชรชัยทโลสถ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2564การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศิรดา จารุตกานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไอลดา นุ่มนิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2563การศึกษาถึงความสามารถหลักและความสามารถด้านการบริหาร กรณีศึกษา บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาชลบุรีพรรณี พิมาพันธุ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เฉลิมขวัญ ประสิทธิ์นอก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2563การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมด้านภาวะผู้นำและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา จังหวัดระยองเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มินตรา บุญเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2563การเปรียบเทียบพฤติกรรมและการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดบริการในร้านขายยาในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช; สุภพงษ์ หงษ์กิตติยานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2564ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฟิตเนสเซ็นเตอร์ในจังหวัดชลบุรีธีระชินภัทร รามเดชะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อิทธิพงษ์ ร่มโพธิ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2563ความสมดุลในชีวิตและการทำงานที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิตบริษัทประกอบรถยนต์แห่งหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยองกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กรณัฎฐ์ วิริยะการภัทรธร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2563ความสะดวกในการบริการของผู้โดยสารชาวไทยในการใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยองจิราภา พึ่งบางกรวย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นุชาวดี สุขพงษ์ไทย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2564ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลต่อผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีศึกษา : บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)เนตรดาว ชัยเขต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรียา บรรจุสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2563ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับนักลงทุนสถาบันของกลุ่มดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนตรดาว ชัยเขต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วาสนา หวลคิด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2563ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงานกับความสามารถในการทำกำไรและมูลค่าของกิจการเนตรดาว ชัยเขต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อารยา บุญจับ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2563ความเมื่อยล้าและสมรรถภาพทางกายทั่วไปของพนักงานผลิตบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งวรรณภา ลือกิตินันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรธนะ คงโต, และอื่นๆ
2563คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้ง (MyMo) ของธนาคารออมสินเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพลิน ลิ้มวัฒนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2564บทบาทของกำไรจากการดำเนินงานกับการลงทุนในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนตรดาว ชัยเขต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนรดา กิตติกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2564ปัจจัยความเชื่อและทัศนคติเกี่ยวกับการทำสีเล็บส่งผลต่อพฤติกรรมการทำเล็บแฟชั่นของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนภณ นิธิเชาวกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สวรส ทับทิมสุข, และอื่นๆ