การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ป่าชายเลน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549กรดไขมันในทรอสโทคิทริดส์ที่คัดแยกได้จากใบไม้ป่าชายเลน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ-; มยุรา ประยูรพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2553กรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงในทรอสโทไคตริดส์ที่คัดแยกได้จากใบไม้ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร-; คณิฎฐา เอี่ยมละออ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2562การทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับผลกระทบของคลื่นต่อต้นกล้าป่าชายเลนธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยทางอุทกพลศาสตร์ที่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของต้นกล้าป่าชายเลนธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; กมลพล ขยันหา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2555การประเมินศักยภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการป่าชายเลนสนามไชย จังหวัดจันทบุรี ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนชลี ไพบูลย์กิจกุล; เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2560การมีส่วนร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนแสมภู่ ปาน้ำประแสร์ ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยองวิเชียร ตันศิริคงคล; กฤษณะ เชี่ยวเวช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2562การศึกษาผลกระทบของปัจจัยทางอุทกพลศาสตร์ต่อการลดทอนคลื่นในป่าชายเลนธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การศึกษาภาคสนามสภาพอุทกพลศาสตร์วิกฤตสำหรับการปลูกต้นไม้ป่าชายเลนธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558การศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับการลดทอนของคลื่นในป่าชายเลนธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2555การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสร้างสารแอนติไบโอติกจากราที่เป็นเอ็นโดไฟท์และแอคติโนมัยซีทบริเวณรากพืชป่าชายเลนรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2555การสร้างสารรงควัตถุโพรดิจิโอซินของแอคติโนมัยซีทที่แยกจากดินป่าชายเลนอภิรดี ปิลันธนภาคย์; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การสะสมและการแพร่กระจายของโลหะหนักบางชนิดในน้ำ ดินตะกอน และพืชป่าชายเลนในชุมชนบ้านแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และศักยภาพของพืชป่าชายเลนในการเป็นดัชนีชี้วัดทางชีวภาพตรวจวัดมลพิษจากโลหะหนักฉลวย มุสิกะ; แววตา ทองระอา; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; อภิวิชญ์ นวลแก้ว, และอื่นๆ
2558ความหลากชนิดและฤทธิ์ต้านการเจริญจุลินทรีย์ก่อโรคฉวยโอกาสของแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกจากดินตะกอนป่าชายเลนในเขตจังหวัดจันทบุรีสุดสายชล หอมทอง; ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550ความหลากหลายของทรอสโทไคตริดส์ที่คัดแยกจากใบไม้ป่าชานเลนที่บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร-; จุฬาลักษณ์ จันทบาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2561ความหลากหลายของทรอสโทไคตริดส์และอะพลาโนไคตริดส์ที่คัดแยกจากใบไม้ที่ร่วงหล่นบริเวณป่ายชายเลนบริเวณสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน) จังหวัดจันทบุรีสุดารัตน์ สวนจิตร; สมถวิล จริตควร; อุทุมพร อุ่ยยก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ความหลากหลายของไบโอไฟต์บริเวณป่าชายเลนและป่าชายหาด จังหวัดชลบุรีเพียงพักตร์ สุขรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554ความหลากหลายทางชีวภาพของราเอนโดไฟท์จากใบไม้ในเขตอนุรักษ์พืชป่าชายเลนและความสามารถในการสร้างสารยับยั้งรา Alternaria brassicicolaอภิรดี ปิลันธนภาคย์; สุดารัตน์ สวนจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550ความหลากหลายและกรดไขมันในทรอสโทไคตริดส์ที่คัดแยกได้จากใบไม้ป่าชายเลนแหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรี-; กนกสิณี ยิ้มยวน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม.
2562ทรอสโทไคตริดส์จากระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรี (ป่าชายเลน): ความหลากหลายทางชีวภาพและการคัดแยกเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและการนำไปใช้ประโยชน์สมถวิล จริตควร; สุดารัตน์ สวนจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์