กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6606
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของทรอสโทไคตริดส์และอะพลาโนไคตริดส์ที่คัดแยกจากใบไม้ที่ร่วงหล่นบริเวณป่ายชายเลนบริเวณสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน) จังหวัดจันทบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Diversity of thrustochytrids nd plnochytrids from fllen mngrove leves t trson, chnthburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุดารัตน์ สวนจิตร
สมถวิล จริตควร
อุทุมพร อุ่ยยก
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กรดไขมัน
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
ป่าชายเลน
ทรอสโทคิทริดส์ -- วิจัย
ทรอสโทคิทริดส์
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ศึกษาความหลากหลายของทรอสโทไคตริดส์และอะพลาโนไคตริดส์ที่คัดแยกจากใบไม้ ป่าชายเลนที่ร่วงหล่นบริเวณสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน) จังหวัดจันทบุรี ในเดือนตุลาคม 2559 (ฤดูฝน) และเดือนมีนาคม 2560 (ฤดูแล้ง) จากพันธุ์ไม้ป่าชายเลน 11 ชนิด พบ ทรอสโทไคตริดส์ (Thrautochytrids) ทั้งหมด 249 ไอโซเลท จำแนกได้ 3 ชนิดได้แก่ Aurantiochytrium mangrovei, Aurantiochytrium limacinum และ Aurantiochytrium sp. 1 โดย A. limacinum มีความถี่ของการพบ (Frequency of occurrence) สูงสุด โดยมีค่าอยู่ในช่วง 10-85 เปอร์เซ็นต์และอะพลาโนไคตริดส์ (Aplanochytrids) 1 ชนิด คือ Aplanochytrium sp. จำนวน 107 ไอโซเลท มีความถี่ของการพบ 5-65 เปอร์เซ็นต์โดยพบในเดือนมีนาคม 2560 (ฤดูแล้ง) มากกว่าเดือนตุลาคม 2559 (ฤดูฝน) เมื่อพิจารณาชนิดของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน พบว่า ใบโกงกางใบเล็กมีความถี่ของการพบทรอสโทไคตริดส์และอะพลาโนไคตริดส์สูงสุด เมื่อนำทรอสโทไคตริดส์ และอะพลาโนไคตริดส์มาเลี้ยงในอาหารเหลวกลูโคส :ยีสตส์ กดั (6 :1) เขย่าที่ความเร็ว 200 รอบ/ นาที ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 วัน พบว่า มีชีวมวลอยู่ในช่วง 8.12-21.37 กรัม/ลิตร ปริมาณกรดไขมันเออาร์เออยู่ในช่วง 0.18-0.51 มิลลิกรัม/กรัมน้ำ หนักแห้ง (0.04-0.12 เปอร์เซ็นต์ของกรดไขมันทั้งหมด) ดีพีเออยู่ในช่วง 1.81-47.62 มิลลิกรัม/กรัมน้ำหนักแห้ง (0.54-9.07 เปอร์เซ็นตข์องกรดไขมันทั้งหมด) และดีเอชเออยู่ในช่วง 6.81-193.49 มิลลิกรัม/กรัมน้ำหนักแห้ง (2.04-38.35 เปอร์เซ็นต์ของกรดไขมันทั้งหมด)
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6606
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf4.54 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น