กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3622
ชื่อเรื่อง: การทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับผลกระทบของคลื่นต่อต้นกล้าป่าชายเลน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A laboratory experiment on the effects of waves on mangrove sprouts
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ป่าชายเลน
คลื่น
ป่าชายเลน - - การปลูก
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของคลื่นต่อลักษณะทางกายภาพของต้นกล้าป่าชายเลน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่าชายเลน ต้นไม้ที่ใช้ในการศึกษา มี 2 ชนิด คือ ต้นกล้าโกงกางและต้นกล้าแสม การศึกษาดำเนินการในรางจำลองคลื่นที่มีหน้าตัดกว้าง 60 เซนติเมตร ลึก 80 เซนติเมตร และยาว 16 เมตร ต้นกล้าป่าชายเลนทั้งสองชนิดถูกนำไปปลูกในแปลง ทดลองจำลองการปลูกต้นกล้าป่าชายเลนภายในรางน้ำจองลองคลื่นเพื่อรับผลกระทบจากคลื่นความสูง ของระดับน้ำที่ใช้ในการทดลอง 50 เซนติเมตร คลื่นที่ใช้ในการทดลองเป็นคลื่นแบบสม่ำเสมอที่มีคาบคลื่น 1 วินาที และความสูงคลื่นแตกต่างกัน 3 ค่า คือ 7.73, 10.57 และ 12.29 เซนติเมตร ใช้เวลาใน การทดลองกรณีละ 2 ชั่วโมงต่อวัน ทดลองต่อเนื่องเป็นเวลา 30 วัน ผลการทดลองในห้องปฏิบัติบ่งชี้ว่า ความสูงคลื่นมีผลต่อลักษณะทางกายภาพด้านขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลางลำต้นและความสูงของต้นกล้าโกงกางเล็กน้อย แต่ว่าความสูงคลื่นมีผลต่อการหลุดล่วง ของใบและการตายของต้นกล้าโกงกางอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนต้นกล้าแสมมีการเปลี่ยนแปลงขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเพิ่มขึ้นตามความสูงคลื่นที่เพิ่มขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงความสูงของลำต้นลดลง จากผล การวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่าชายเลนได้ โดยสามารถเลือกพื้นที่ปลูกต้นกล้าโกงกางและต้นกล้าแสมที่เหมาะสมกับลักษณะการเจริญเติบโตของต้นกล้าทั้งสองได้ และสามารถทำนายเปอร์เซ็นต์ การตายของต้นกล้าโกงกางที่นำไปปลูกได้ด้วยสมการที่ได้จากการศึกษา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3622
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_112.pdf5.64 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น