การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง บริโภคนิสัย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรีชวนวล คณานุกูล; สุขุมาภรณ์ ปานมาก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2531การส่งเสริมและปรับปุรงพฤติกรรมการกินของชาวชนบทภาคตะวันออกของประเทศไทยเยาวลักษณ์ บรรจงปรุ; ชูเกียรติ มณีธร; หิรัญ บรรจงปรุ; สมศักดิ์ ลิลา; เติมศักดิ์ ส่งวัฒนา, และอื่นๆ
2558ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคความดันโลติตสูงและโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีนันทวัน อินทชาติ; ทัชชญา นิธิศบุณยกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราพรนภา หอมสินธุ์; วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; ประภาพรรณ นิลศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรนภา หอมสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ประภาพรรณ นิลศิริ, และอื่นๆ
2551ผลการใช้รูปแบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับการกำกับตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ-; พนิดา จันดา,2514; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2554ผลการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินประชา อินัง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรพิมล คงวิวัฒนากุล,2525; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
2555ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างบริโภคนิสัยที่มีต่อระดับน้ำตาลในเลือดของประชาชนกลุ่มเสี่ยง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จินตนา ปูระเสนา,2522; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.
2555ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้านตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและค่าดัชนีมวลกายของพระภิกษุสูงอายุที่มีภาวะอ้วนวารี กังใจ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรชัย จูลเมตต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วัฒนพล ติ่งซุ่ยกุล บัวแก้ว, และอื่นๆ
2554ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเฉพาะโรคและระดับความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุรวีวรรณ เผ่ากัณหา; วารี กังใจ; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการและการจัดการกับความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นพิริยา ศุภศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุภาวดี เงินยิ่ง, และอื่นๆ
2548พฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของครูในเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญมนตรี แย้มกสิกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชณชิดา สมคิด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2550พฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาขันทอง สุขผ่อง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์