กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7549
ชื่อเรื่อง: การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Food delivery/medi exposure/mrketing mix/purchse decision / chonburi
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชวนวล คณานุกูล
สุขุมาภรณ์ ปานมาก
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: บริโภคนิสัย
การตัดสินใจ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
การเลือกของผู้บริโภค
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: วัตถุประสงคข์องการวิจัยในครั้งนี้คือเพื่อศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบการเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์ชายรักชายโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาในละครโทรทัศน์ชายรักชายในปี 2559 จำนวน 8 เรื่องและความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อละครโทรทัศน์ชายรักชายโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ชมที่มีประสบการณ์การรับชมละครโทรทัศน์ชายรักชาย จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างการเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์ชายรักชายประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. เริ่มเรื่องด้วยการแนะนำตัวละคร 2. ตัวละครมีความขัดแย้งภายนอก 3. จุดสุดยอด ของปัญหาของตัวละครคือการผูกเรื่อง 4. มีการคลี่คลายปัญหาแบบชัดเจน และ 5. จบเรื่องแบบผิดหวัง ส่วนองค์ประกอบการเล่าเรื่องพบว่า 1. ใช้แก่นความคิดเกี่ยวกับความรัก 2. ตัวละครเป็นแบบหลายมิติ 3. ฉากเกิดที่สถานศึกษา มีการนำเสนอฉากแสดงความรักแบบเปิดเผยสู่สาธารณะ และมีการนำเสนอปัญหาครอบครัวและ 4. ใช้ภาษาที่มีลักษณะเฉพาะกลุ่มชายรักชายผลการวิจัย ด้านความพึงพอใจพบว่า ผู้ชมมีความพึงพอใจในละครเรื่องSotus the series พี่ว้าก ตัวร้ายกับนายปีหนึ่งมากที่สุด โดยพึงพอใจด้านฉากตัวละครและโครงเรื่อง ตามลำดับ โดยลักษณะความพึงพอใจมีความสอดคล้องกับการเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์“ชายรักชาย”
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7549
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.11 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น