กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2913
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเฉพาะโรคและระดับความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of eating behavior promotion program on eating behavior and blood pressure level in older adults with essential hypertension
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รวีวรรณ เผ่ากัณหา
วารี กังใจ
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา
สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การรับประทานอาหาร
การส่งเสริมสุขภาพ
ความดันเลือดสูง
บริโภคนิสัย
ผู้สูงอายุ - - สุขภาพและอนามัย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2913
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p77-91.pdf667.39 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น