กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1002
ชื่อเรื่อง: การส่งเสริมและปรับปุรงพฤติกรรมการกินของชาวชนบทภาคตะวันออกของประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Encouragement and improvement of food habits in rural areas of Thailand's Eastern Region
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ
ชูเกียรติ มณีธร
หิรัญ บรรจงปรุ
สมศักดิ์ ลิลา
เติมศักดิ์ ส่งวัฒนา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: บริโภคนิสัย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาหาร - - คติชาวบ้าน
โภชนาการ - - ไทย (ภาคตะวันออก)
วันที่เผยแพร่: 2531
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1002
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น