การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาโดยใช้โปรแกรมฝึกทักษะชีวิตปริญญา เรืองทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนก พานทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิริยะ ผดาศรี, และอื่นๆ
2560การพัฒนาความฉลาดทางเพศของนักศึกษาปริญญาตรีโดยรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการเพ็ญนภา กุลนภาดล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประชา อินัง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พูลสุข บุญก่อเกื้อ, และอื่นๆ
2562การพัฒนามาตรวัดความสุขตามแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ของบาร์ออนที่ปรับปรุงใหม่สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสุรีพร อนุศาสนนันท์; ระพินทร์ ฉายวิมล; นฤดม พิมพ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีความสามารถพิเศษศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลจบใหม่ โดยบูรณาการความฉลาดทางอารมณ์ในการดูแลอย่างเอื้ออาทรชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; เยาวเรศ ก้านมะลิ; อรัญ ซุยกระเดื่อง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโครงสร้างความคิดร่วมกับการกำกับอารมณ์สำหรับลดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรีสุชาดา กรเพชรปาณี; นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2558การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์จันทร์ชลี มาพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิณี ชิดเชิดวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548ความฉลาดทางอารมณ์กับการเลี้ยงดูเด็กนุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษาหญิง วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีนิภา มหารัชพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาทิตยา อนันทภูมินา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.
2560ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดธนวิน ทองแพง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมุทร ชำนาญ; อาจารยที่ปรึกษาร่วม; วาทินี นานิคบุตร, และอื่นๆ
2557ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับรูปแบบการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาบงกช นักเสียง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานด้านบุคคลของสถานศึกษา อำเภอไทรน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2สมนึก ทองเอี่ยม; สุภาวดี วุฒิรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนิสิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพาพิชามญชุ์ ปุณโณทก; ชนัดดา แนบเกษร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขต 6จุฬาลักษณ์ บารมี; มณฑา อร่ามเลิศมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; สิริพิมพ์ ชูปาน; ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา; สหัทยา รัตนจรณะ; ดำรงศักดิ์ สงเอียด, และอื่นๆ
2549ปัจจัยพื้นฐานครอบครัวและความฉลาดทางอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การแสดงออกของนิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพานุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ผลของโปรแกรมการฝึกกิจกรรมโยคะต่อความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กวัยก่อนเรียนยุนี พงศ์จตุรวิทย์; นุจรี ไชยมงคล; เพียงเพ็ญ บุษมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลดวงใจ วัฒนสินธุ์; ชนัดดา แนบเกษร; เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์