การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การทำงาน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การติดตามคุณภาพบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2544ฉันทนา จันทวงศ์; ประทุม ม่วงมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545การติดตามคุณภาพบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2545ฉันทนา จันทวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546การติดตามคุณภาพบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2546ฉันทนา จันทวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย (Routine to Research: R to R) สำหรับการวิจัยทางการศึกษาพงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวในการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงท่าทางการทำงานของพนักงานบรรจุม้วนสายไฟในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งปวีณา มีประดิษฐ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศรีนวล คุ้มมี, และอื่นๆ
2563การปรับตัวในการทำงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในช่วงวิกฤตโควิด-19พรรัตน์ แสดงหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2562การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จากการทำงานเป็นฐาน ของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูผู้สอนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ธร สุนทรายุทธ; สุภาภรณ์ แก้วสุฟอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การศึกษาภาวะการมีงานทำ และความคิดเห็นของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาต่อการจัดการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเพ็ญศรี กังวาลโชคชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558การสร้างเสริมพฤติกรรมการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าเศษผ้าสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; อรวรรณ คุณสนอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวกลุ่มผู้ใช้แรงงานประเภทกิจการก่อสร้างมานพ แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; วิสูจน์ รางทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การใช้ดัชนีวัดระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวนิดา สกุลรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560ความต้องการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีสุเนตร สุวรรณละออง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ลักษณะของงานกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารรัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย์เอกชน: กรณีศึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคาร CIMB Thaiวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี; ปกรณ์ ปรีชาภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 43 (5) สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ขวัญตา บาลโสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; สุพัตรา เทพเฉลิม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพัตรา เทพเฉลิม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2557ปัจจัยทำนายความสุขในการทำงานของอาจารย์พยาบาลบุญญาภา โพธิ์เกษม; นุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ Generation Y โรงพยาบาลแห่งหนึ่งวรรณี เดียวอิศเรศ; อารีรัตน์ ขำอยู่; บุญช่วย ศิลาหม่อม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; ประนอม โอทกานนท์.; ไพจิตร ไชยฤทธิ์; คณะพยาบาลศาสตร์