การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การซื้อสินค้า

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การตัดสินใจเลือกซื้อเมล็ดกาแฟคั่วของผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟสดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; กฤติน งามสิริวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2556การปรับปรุงวิธีการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสมโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์มอนติคาร์โล กรณีศึกษา บริษัท ค้าปลีก XYZไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรพรรณ รุจิราวิศรุต,2531; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์.
2551การวิเคราะห์กลยุทธ์ในการเลือกผลิตเองหรือซื้อของธุรกิจสุขภัณฑ์-; อุษา พูลพิพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2561การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อสินค้าโกเมศ อัมพวัน; อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์; อนุชิต จิตพัฒนกุล; ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; สุนิสา ริมเจริญ, และอื่นๆ
2558การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เว็บแอปพลิเคชันส่งข้อมูลคำสั่งซื้อ กรณีศึกษา : ฝ่ายจัดซื้อบริษัท ABCไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; ศศิธร รักการงาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2564การศึกษาอิทธิพลของการจัดการองค์กรสุขภาวะ และการตลาดภายในที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของธุรกิจที่พักแรมศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
2564การศึกษาอิทธิพลของการจัดการองค์กรสุขภาวะ และการตลาดภายในที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของธุรกิจที่พักแรมศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2546การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนใน จังหวัดชลบุรีมธุพร ผ่องแผ้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558ความคิดเห็นของลูกค้าต่อปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าในตลาดนัดเจ๊ต๊ะ นายายอามพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; ต๊ะ เลิศพัชราชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2564ความรู้ของประชาชนต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาคตะวันออกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562เขมมารี รักษ์ชูชีพ
2557ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อยาทาเล็บสีจากธรรมชาติอิทธิพลผู้นำความคิดในโลกออนไลน์ช่องทางสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคสมบัติ ธำรงสินถาวร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เมธาพร มอญเพ็ชร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางสำหรับใบหน้าในพื้นที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีชำนาญ งามมณีอุดม; ทักษญา สง่าโยธิน; เบญจภรณ์ ผดุงรส; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุระพีพร ศรีจำปา; กฤตนัท นรสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุระพีพร ศรีจำปา; กฤตนัท นรสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นเพื่อความยั่งยืนชวนวล คณานุกูล; สิริกาญจน์ แก้วทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2551ปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์การ์ดเกมของลูกค้าร้านอินิกมาจิก ช็อป-; วรุตม์ ศรีพิพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2546พฤติกรรมการซื้อและกระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออก: ศึกษากรณีจังหวัดชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทราวุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2547พฤติกรรมการซื้อและกระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออก: ศึกษากรณีจังหวัดชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราวุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563พฤติกรรมการเรียนรู้ทางสังคมในการใช้บริการร้านสะดวกซื้อของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชลบุรีศศิวรรณ จรัลทรัพย์; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ภัทรมนัส ศรีตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์