การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การคลอด

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 36  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การคลอดธรรมชาติ : การดูแลอย่างมีมุษยธรรมพิริยา ศุภศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554การปฏิบัติสำหรับการคลอดปกติตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำของพยาบาลห้องคลอดพิริยา ศุภศรี; ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2542การรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดที่ได้รับการดูแลโดยนิสิตพยาบาลอุษา เชื้อหอม; ธราภรณ์ เชื้อหอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2542การรับรู้ประสบการณ์คลอดของผู้คลอดที่ได้รับการดูแลโดยนิสิตพยาบาลอุษา เชื้อหอม; ธราภรณ์ เชื้อหอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546การรับรู้สิทธิผู้ป่วยและการได้รับการพยาบาลตามสิทธิผู้ป่วยของผู้คลอดในโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรีพิริยา ศุภศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549การสนับสนุนทางการพยาบาลในระยะคลอดพิริยา ศุภศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554การสร้างตัวแบบและการกำหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม-; ฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์,2524; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสถิติ
2549ความต้องการการสนับสนุนในระยะคลอดของผู้คลอดและครอบครัว-; ปิยฉัตร ปธานราษฎร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
2555ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการการคลอดธรรมชาติของหญิงตั้งครรภ์ ครอบครัว และผู้ให้บริการ ณ โรงพยาบาลระยองตติรัตน์ สุวรรณสุจริต; สุคนธา ผาสุข; นิภาวรรณ์ รัมภารัตน์; ปิยฉัตร ปธานราษฎร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการการคลอดธรรมชาติของหญิงตั้งครรภ์ ครอบครัว และผู้ให้บริการ ณ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; รัชนีวรรณ รอส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ความรู้ ทัศนคติและความต้องการการคลอดธรรมชาติของหญิงตั้งครรภ์ ครอบครัว และผู้ให้บริการทางสุขภาพ ณ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; รัชนีวรรณ รอส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการดูแลการคลอดปกติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลห้องคลอด โรงพยาบาลในสังกัดเขตสุขภาพที่ 5วรรณี เดียวอิศเรศ; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; พัชร์ลดา ธำรงกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการคลอดในหญิงตั้งครรภ์แรกวรรณี เดียวอิศเรศ; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; สุรวดี คัทสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกการผ่าตัดคลอดของสตรีตั้งครรภ์แรกตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; พิริยา ศุภศรี; สาวิกา ใจบริสุทธิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดจากญาติใกล้ชิดต่อความเจ็บปวดความวิตกกังวลและความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของมารดาครรภ์แรกศิริวรรณ ยืนยง; นันท์นภัส รักไทย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดโดยญาติผู้หญิงต่อความทุกข์ทรมานจากการเจ็บครรภ์คลอดการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดและความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของผู้คลอครรภ์แรกตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; ชาลินี เจริญสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดโดยสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้หญิงต่อผลลัพธ์การคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก-; อาทิตยา เพิ่มสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
2550ผลของการใช้รูปแบบให้ข้อมูลแก่ผู้คลอดและครอบครัวที่เข้ารับบริการคลอดต่อความพึงพอใจโรงพยาบาลพนมสารคาม จังวหัดฉะเชิงเทรา-; สมศรี ทองนพคุณ,2505; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
2548ผลของการให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ ต่อความวิตกกังวลของผู้คลอดก่อนเข้ารับการผ่าตัดคลอดสุภาพร เลิศร่วมพัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2547ผลของการให้ความรู้แก่มารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรก โดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อความรู้และการตอบสนองสื่อสัญญาณทารก-; ทัศนา หลีค้วน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว