การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การซื้อสินค้า

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารทะเลแช่แข็งของผู้บริโภคผ่านช่องทางร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ครบวงจรในจังหวัดกรุงเทพมหานครนพดล เดชประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชัยวุฒิ กวินธีรภาพ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อสินค้าโกเมศ อัมพวัน; อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์; อนุชิต จิตพัฒนกุล; ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; สุนิสา ริมเจริญ, และอื่นๆ
2564การศึกษาอิทธิพลของการจัดการองค์กรสุขภาวะ และการตลาดภายในที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของธุรกิจที่พักแรมศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
2564การศึกษาอิทธิพลของการจัดการองค์กรสุขภาวะ และการตลาดภายในที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของธุรกิจที่พักแรมศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2546การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนใน จังหวัดชลบุรีมธุพร ผ่องแผ้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2564ความรู้ของประชาชนต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาคตะวันออกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562เขมมารี รักษ์ชูชีพ
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางสำหรับใบหน้าในพื้นที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีชำนาญ งามมณีอุดม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทักษญา สง่าโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เบญจภรณ์ ผดุงรส, และอื่นๆ
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นเพื่อความยั่งยืนชวนวล คณานุกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สิริกาญจน์ แก้วทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
2546พฤติกรรมการซื้อและกระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออก: ศึกษากรณีจังหวัดชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทราวุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2547พฤติกรรมการซื้อและกระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออก: ศึกษากรณีจังหวัดชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราวุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563พฤติกรรมการเรียนรู้ทางสังคมในการใช้บริการร้านสะดวกซื้อของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชลบุรีศศิวรรณ จรัลทรัพย์; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ภัทรมนัส ศรีตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์