การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ไพรัตน์ วงษ์นาม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 48  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การจัดการข้อมูลสูญหายสำหรับประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบความสามารถของผู้สอบและการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบไพรัตน์ วงษ์นาม; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; เขมิกา อารมณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การปฏิบัติงานของครูจ้างสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานศรีวรรณ มีคุณ; จันทร์ชลี มาพุทธ; ไพรัตน์ วงษ์นาม; ราตรี กฤษวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การประยุกต์ใช้โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติในการพัฒนาคลังข้อสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สุรีพร อนุศาสนนันท์; ไพรัตน์ วงษ์นาม; พัชราภรณ์ ไวกุณฐ์วิวรรธน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนามาตรวัดความสุขในการเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษาสุรีพร อนุศาสนนันท์; ไพรัตน์ วงษ์นาม; นิศากร เจริญดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาจังหวัดไพรัตน์ วงษ์นาม; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; ประกิต พงษ์แสนยาธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2556การพัฒนารูปแบบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ และมโนทัศน์การรู้คิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; ไพรัตน์ วงษ์นาม; เบญจา อ่วมนุช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาชีพการทำสวนลำไยในชุมชนโป่งน้ำร้อนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนไพรัตน์ วงษ์นาม; อารมณ์ เพชรชื่น; ฤทัย สุขเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพพยาบาลสุภาภรณ์ ด้วงแพง; ไพรัตน์ วงษ์นาม; สารนิติ บุญประสพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาแบบวัดความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคตะวันออกสุรีพร อนุศาสนนันท์; ไพรัตน์ วงษ์นาม; จารึก อาจวารินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การพัฒนาแบบวัดจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนสุรีพร อนุศาสนนันท์; สุชาติ ใจสถาน; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ไพรัตน์ วงษ์นาม; ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์; มนัญญา หาญอาสา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ยุคอาเซียนภิวัตน์ชยุต พิพัฒฐาดร; ไพรัตน์ วงษ์นาม; สุรีพร อนุศาสนนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ยุคอาเซียนภิวัตน์สุรีพร อนุศาสนนันท์; ไพรัตน์ วงษ์นาม; ชยุต พิพัฒฐาดร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการปรับตัวด้านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ไพรัตน์ วงษ์นาม; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มณีนุช พรหมอารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การระบุกลุ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล การวิเคราะห์กลุ่ม และการวัดอนุกรมวิธานสมโภชน์ อเนกสุข; สุรีพร อนุศาสนนันท์; ไพรัตน์ วงษ์นาม; ปัญญา ศิริโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การระบุกลุ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูลและการวัดอนุกรมวิธานไพรัตน์ วงษ์นาม; สหัทยา รัตนะมงคลกุล; โสธิตภา เมืองศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การวิเคราะห์การถดถอยพหุระดับด้วยโปรแกรม HLM 6ไพรัตน์ วงษ์นาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การสร้างชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม (STS)วารุณี ศรีงาม; อารมณ์ เพชรชื่น; ไพรัตน์ วงษ์นาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การสร้างมาตรวัดการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคตามแนววิถีพุทธของนักเรียนอาชีวศึกษาสุรีพร อนุศาสนนันท์; ไพรัตน์ วงษ์นาม; ปาริชาต ดอนเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การสร้างเครื่องมือวัดสมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคตะวันออกสุรีพร อนุศาสนนันท์; ไพรัตน์ วงษ์นาม; สุพรพรรณ ฉันทวิเศษกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์