การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ไพรัตน์ วงษ์นาม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 124  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552กระบวนการเกณฑ์และฝึกอบรมทหารกองประจำการกองทัพอากาศที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยมานพ แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วชิระ ชาวหา, และอื่นๆ
2561การจัดการข้อมูลสูญหายสำหรับประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบความสามารถของผู้สอบและการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบไพรัตน์ วงษ์นาม; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; เขมิกา อารมณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การบริหารทรัพยากรบุคคลตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ?b กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาสมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สรร กลิ่นวิชิต, และอื่นๆ
2550การปฏิบัติงานของครูจ้างสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานศรีวรรณ มีคุณ; จันทร์ชลี มาพุทธ; ไพรัตน์ วงษ์นาม; ราตรี กฤษวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การประยุกต์ใช้โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติในการพัฒนาคลังข้อสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สุรีพร อนุศาสนนันท์; ไพรัตน์ วงษ์นาม; พัชราภรณ์ ไวกุณฐ์วิวรรธน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545การพัฒนากระบวนการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยวิธีซินดิเคทที่ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบ A 91 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6ฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พรทิพย์ แสงประสาท, และอื่นๆ
2558การพัฒนาคุณลักษณะนิสิตตามหลักไตรสิกขาในนิสิตระดับปริญญาตรี ด้วยการปรึกษากลุ่มตามแนวพุทธศาสนาชูติมา สุรเศรษฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ดลดาว ปูรณานนท์, และอื่นๆ
2556การพัฒนาตัวบ่งชี้ด้านนวัตกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วุฒิศักดิ์ ธีระวิทย์, และอื่นๆ
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญใจ ศรีทาพักตร์, และอื่นๆ
2559การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; หนูไกร มาเชค, และอื่นๆ
2561การพัฒนามาตรวัดความสุขในการเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษาสุรีพร อนุศาสนนันท์; ไพรัตน์ วงษ์นาม; นิศากร เจริญดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2546การพัฒนาระบบฐานข้อมูลห้องผ่าตัดเพื่อการบริหารสำหรับโรงพยาบาลชลบุรีวาสนา ชาวหา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสรี ชิโนดม, และอื่นๆ
2556การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยใช้ทฤษฎีปัญญาแห่งความสำเร็จของสเติร์นเบอร์กวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ทวีศักดิ์ เจริญเตีย, และอื่นๆ
2552การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาจังหวัดไพรัตน์ วงษ์นาม; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; ประกิต พงษ์แสนยาธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2556การพัฒนารูปแบบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ และมโนทัศน์การรู้คิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; ไพรัตน์ วงษ์นาม; เบญจา อ่วมนุช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในชุมชนสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์, และอื่นๆ
2552การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติในการทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ทิพรัตน์ ตะเภาพงศ์, และอื่นๆ
2549การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพรัตน์ วงษ์นาม, และอื่นๆ
2559การพัฒนาวิธีการปรับเทียบสเกลผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยการขจัดอิทธิพลของขนาดโรงเรียน และใช้คะแนนผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานเป็นคะแนนเชื่อมโยงสมพงษ์ ปั้นหุ่น; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรทัย เจริญสิทธิ์, และอื่นๆ
2554การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาชีพการทำสวนลำไยในชุมชนโป่งน้ำร้อนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนไพรัตน์ วงษ์นาม; อารมณ์ เพชรชื่น; ฤทัย สุขเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์