การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อภิญญา อิงอาจ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 20
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การจัดตั้งและการดำเนินงานของสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ในจังหวัดชลบุรี : การวิจัยแบบผสมพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิญญา อิงอาจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนพนธ์ ศรีทอง, และอื่นๆ
2556การบริหารผลการปฏิบัติงาน : ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิญญา อิงอาจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภัทรภร วรกุลรัตนา, และอื่นๆ
2559การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านพฤติกรรมตามแนวคิดของเคิร์กแพทริก : กรณีศึกษาการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้นำยุคดิจิทัลพรรัตน์ แสดงหาญ; อภิญญา อิงอาจ; ณภัค ธนเดชะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2560การพัฒนารูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในธุรกิจโรงแรมเขตภาคตะวันออกพรรัตน์ แสดงหาญ; อภิญญา อิงอาจ; ณภัค ธนเดชะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2552การพัฒนาสูตรปรับแก้การจำกัดพิสัยทางตรงแบบใหม่รัตนา ศิริพานิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อภิญญา อิงอาจ, และอื่นๆ
2556การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจการเกษตรในเขตภาคตะวันออกพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิญญา อิงอาจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปาริชาต อมรรัตน์น้ำหนึ่ง, และอื่นๆ
2551การเรียนร่วมระหว่างเด็กพิเศษกับเด็กปกติ กรณีศึกษาโรงเรียนเรียนร่วมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วกนก พานทอง; นันทิยา ทองหล่อ; เพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ; ลาวัลย์ ทีคำ; อภิญญา อิงอาจ, และอื่นๆ
2559ความคิดเห็นของผู้บริหารสายงานหลักและผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อบทบาทและความพร้อมของนักทรัพยากรมนุษย์ในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีพรรัตน์ แสดงหาญ; อภิญญา อิงอาจ; ณัฐกานต์ ดอนถวิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานเพื่อสร้างองค์กรสุขภาวะกับความสุขในการทำงานระดับองค์กร : ตามความคิดเห็นของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรมภาคตะวันออกพรรัตน์ แสดงหาญ; อภิญญา อิงอาจ; อาภาพร ประนิสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2555ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการสร้างทีมงานของผู้บริหารบริษัทในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรีกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; วิมลมาศ เผ่าจินดา; อภิญญา อิงอาจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561ค่านิยมในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานเจนเนอเรชั่น ซี อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองอภิญญา อิงอาจ; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; นิวัฒน์ โวหารลึก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559ทัศนคติ การรับรู้ และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรีพรรัตน์ แสดงหาญ; อภิญญา อิงอาจ; สรญา พุทธขิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556ผลการฝึกระดับเบาร่วมกับการเสริมแอล-คาร์นิทีนที่มีต่อการเผาผลาญแหล่งพลังงาน มวลไขมัน และปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุดประทุม ม่วงมี; อภิญญา อิงอาจ; มนต์ชัย อินทเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2555พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพในนักเรียนช่วงชั้นที่2สมพร ส่งตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิญญา อิงอาจ, และอื่นๆ
2558องค์ประกอบความสุขในการทำงานของพนักงานของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นภาคีเครือข่ายขององค์กรแห่งความสุข เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกวรรณภา ลือกิตินันท์; อภิญญา อิงอาจ; วนศิลป์ แววรวีวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556อิทธิพลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์และความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อการธำรงรักษาบุคลากรในสถานประกอบการของนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิญญา อิงอาจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชนก ปัญญารัตนะ, และอื่นๆ
2559อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานต่อความผูกพันองค์การของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้รับรางวัลแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการดีเด่นนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจังหวัดชลบุรีพิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; อภิญญา อิงอาจ; ภัทรีย์ธร วิจิตรณัฐฐากุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีต่อความผูกพันองค์การของพนักงาน บริษัทในกลุ่มปิโตรเคมี จังหวัดระยองพิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; อภิญญา อิงอาจ; อุไรวรรณ แก้วเก็บ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2555แนวทางการบริหารคนดี คนเก่ง ของสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยองพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิญญา อิงอาจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฑาทิพย์ สุขสวัสดิ์,2524, และอื่นๆ
2558โมเดลการบริหารจัดการคนเก่งคนดีของสถานประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พรรัตน์ แสดงหาญ; อภิญญา อิงอาจ; อรุณวดี นันทวัฒนานุกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว