กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12189
ชื่อเรื่อง: การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านพฤติกรรมตามแนวคิดของเคิร์กแพทริก : กรณีศึกษาการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้นำยุคดิจิทัล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Behviorl ssessment by using Kirk Ptrick evlution method : the cse of digitl leder trining progrm
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรรัตน์ แสดงหาญ
อภิญญา อิงอาจ
ณภัค ธนเดชะวัฒน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Humanities and Social Sciences
การฝึกอบรม
โครงการพัฒนาผู้นำยุคดิจิทัล
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: 
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (กจ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12189
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf3 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น