กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12189
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorพรรัตน์ แสดงหาญ
dc.contributor.advisorอภิญญา อิงอาจ
dc.contributor.authorณภัค ธนเดชะวัฒน์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
dc.date.accessioned2024-01-25T08:31:16Z
dc.date.available2024-01-25T08:31:16Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12189
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (กจ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
dc.description.abstract
dc.language.isoth
dc.publisherคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
dc.subjectHumanities and Social Sciences
dc.subjectการฝึกอบรม
dc.subjectโครงการพัฒนาผู้นำยุคดิจิทัล
dc.titleการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านพฤติกรรมตามแนวคิดของเคิร์กแพทริก : กรณีศึกษาการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้นำยุคดิจิทัล
dc.title.alternativeBehviorl ssessment by using Kirk Ptrick evlution method : the cse of digitl leder trining progrm
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการจัดการทรัพยากรมนุษย์
dc.degree.nameการจัดการมหาบัณฑิต
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf3 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น