การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุพิศ ศิริอรุณรัตน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 21  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการดำเนินชีวิตกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิรัชยา หนูสิงห์, และอื่นๆ
2561ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพความวิตกกังวล การสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงสุพิศ ศิริอรุณรัตน์; ศิริวรรณ แสงอินทร์; ดวงพร ไมตรีจิตต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์แสงดาว แจ้งสว่าง; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แสงดาว แจ้งสว่าง, และอื่นๆ
2563ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริวรรณ ผูกพันธ์, และอื่นๆ
2563ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมชนาภา งามฉาย; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการคลอดในหญิงตั้งครรภ์แรกวรรณี เดียวอิศเรศ; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; สุรวดี คัทสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาคลอดก่อนกำหนดสุพิศ ศิริอรุณรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิไลลักษณ์ เผือกพันธ์, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของสตรีที่มีภาวะเบาหวานจากการตั้งครรภ์สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; ชนัดดา ระดาฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ของสามีวัยรุ่นตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; สุกัญญา ตาแสงสา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของการฝึกโยคะต่อการลดความเครียดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรกพิริยา ศุภศรี; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; รุจา แก้วเมืองฝาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดโดยญาติผู้หญิงต่อความทุกข์ทรมานจากการเจ็บครรภ์คลอดการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดและความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของผู้คลอครรภ์แรกตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; ชาลินี เจริญสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักและการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตามเกณฑ์ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนสุพิศ ศิริอรุณรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฐิติมา คาระบุตร, และอื่นๆ
2563ผลของโปรแกรมการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดต่อปริมาณเลือดหลังคลอดและผลลัพธ์ของการคลอดในผู้คลอดครั้งแรกที่มีความเสี่ยงต่ำตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วราภรณ์ ทองนาท, และอื่นๆ
2563ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการคลอดอย่างต่อเนื่องต่อความกลัวการคลอดและผลลัพธ์ของการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรกตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุดารักษ์ ประสาร, และอื่นๆ
2561ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและระดับค่าฮีมาโตคริตในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กสุพิศ ศิริอรุณรัตน์; ศิริวรรณ แสงอินทร์; ธีราภรณ์ บุณยประภาพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทมารดาต่อการรับรู้การสนับสนุนของครอบครัวและความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด.พิริยา ศุภศรี; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; ทองภาพ นาร่อง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการสนับสนุนของครอบครัวต่ออารมณ์เศร้าในมารดาหลังคลอดวรรณทนา ศุภสีมานนท์; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; วราภรณ์ ปฎิสังข์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการภาวะเบาหวานด้วยตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงที่มีภาวะเบาหวานจากการตั้งครรภ์สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; กฤษณี สุวรรณรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2543ภาวะสุขภาพและความต้องการบริการสุขภาพระดับต้นของประชาชน ในชุมชนภาคตะวันออกวรรณรัตน์ ลาวัง; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; โสรัตน์ คนึงคิด, และอื่นๆ