การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุนิสา ริมเจริญ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 38  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การคัดกรองโรคจอตามีสิ่งซึมเยิ้มข้นจากผู้ป่วยเบาหวานด้วยการเรียนรู้รวมกฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; สุนิสา ริมเจริญ; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์; ภูสิต กุลเกษม, และอื่นๆ
2555การคัดกรองโรคจอตามีสิ่งซึมเยิ้มข้นจากผู้ป่วยเบาหวานด้วยการเรียนรู้รวมกฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; สุนิสา ริมเจริญ; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์; ภูสิต กุลเกษม, และอื่นๆ
2555การจัดชุดการทำงานของขั้นตอนวิธีสำหรับปัญหาการจำแนกกลุ่มสุนิสา ริมเจริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุภาวดี ศรีคำดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ.
2557การจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้การตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความปลอดภัยในอาคาร ปีที่ 1ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน; โกเมศ อัมพวัน; จักริน สุขสวัสดิ์ชน; สุนิสา ริมเจริญ, และอื่นๆ
2560การปรับปรุงกระบวนการติดตามเอกสารการเงิน กรณีศึกษา กองคลังและทรัพย์สิน ม.บูรพาสุนิสา ริมเจริญ; รชิษ ธนาเตชะวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2563การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลสุขภาวะของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; สุนิสา ริมเจริญ; โกเมศ อัมพวัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2563การพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามการรักษาไทรอยด์ด้วยการกลืนแร่ รพ. มหาวิทยาลัยบูรพาสุนิสา ริมเจริญ; ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2558การรู้จำอารมณ์จากเสียงพูดที่แสดงความรู้สึกด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มผสมภูสิต กุลเกษม; สุวรรณา รัศมีขวัญ; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; สุนิสา ริมเจริญ; กฤษณะ ชินสาร, และอื่นๆ
2557การรู้จำอารมณ์จากเสียงพูดที่แสดงความรู้สึกด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มผสมภูสิต กุลเกษม; สุวรรณา รัศมีขวัญ; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; สุนิสา ริมเจริญ; กฤษณะ ชินสาร, และอื่นๆ
2560การวิเคราะห์ข้อมูลหุ้นโดยใช้การจัดกลุ่มแบบลำดับชั้นสุนิสา ริมเจริญ; ถาวรีย์ สุขเกษม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อสินค้าโกเมศ อัมพวัน; อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์; อนุชิต จิตพัฒนกุล; ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; สุนิสา ริมเจริญ, และอื่นๆ
2559การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนวิชาหลักการโปรแกรมโดยวิธีการหากฎความสัมพันธ์สุนิสา ริมเจริญ; ปริญญา สีใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2564การศึกษารูปแบบกฎความสัมพันธ์ด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูลเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทยชลิยา ใจเย็น อะอิดะ; สิริกุล กวมทรัพย์; ชลาลัย โชคดีศรีจันทร์; สุนิสา ริมเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2561การสร้างกราฟแสดงวิวัฒนาการของซอร์สโค้ด ในระบบตรวจจับการลอกเลียนซอรส์โค้ดณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; ภารุจ รัตนวรพันธุ์; คนึงนิจ กุโบลา; สุนิสา ริมเจริญ; สุภาวดี ศรีคำดี, และอื่นๆ
2559การสร้างวิธีบริหารเงินทุนแบบผสมโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสุนิสา ริมเจริญ; อนุสรณ์ ศรีงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การหากฎความสัมพันธ์ในนิราศสุนทรภู่สุนิสา ริมเจริญ; พงศธร วงศ์เกษม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2559การออกแบบกฎซื้อขายหลักทรัพย์จากการวิเคราะห์จุดกลับตัวของราคาหุ้นสุนิสา ริมเจริญ; ยศพล นารี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การออกแบบกฎซื้อขายหลักทรัพย์จากการวิเคราะห์สัญญาณซื้อขายของตัวชี้วัดทางเทคนิคสุนิสา ริมเจริญ; พจน์สพร แซ่ลิ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ราคาบิทคอยน์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยโครงข่ายประสาทเทียม และการโปรแกรมเชิงพันธุกรรมสุนิสา ริมเจริญ; เอ ดีหลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ; A Deelee
2554การเรียนรู้รวมแบบลูกผสมสำหรับการประมาณมูลค่าซอฟต์แวร์สุวรรณา รัศมีขวัญ; กฤษณะ ชินสาร; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; ภูสิต กุลเกษม; สุนิสา ริมเจริญ, และอื่นๆ