กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1486
ชื่อเรื่อง: การรู้จำอารมณ์จากเสียงพูดที่แสดงความรู้สึกด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มผสม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Emotion recognition of affective speech based on hybrid classifiers
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภูสิต กุลเกษม
สุวรรณา รัศมีขวัญ
เบญจภรณ์ จันทรกองกุล
สุนิสา ริมเจริญ
กฤษณะ ชินสาร
ปิยตระกูล บุญทอง
มานิต ชาญสุภาพ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
คำสำคัญ: การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การประมวลผลเพื่อการคำนวณความรู้สึก (Affective Computing) เป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นเพื่อลดช่องว่างของการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับสมองกลหรือระบบคอมพิวเตอร์ โดยการพัฒนาระบบการประมาณผลที่สามารถจดจำหรือตอบสนองต่อสถานะทางอารมณ์ที่แตกต่างกันของมนุษย์ได้ ในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอวิธีการคำนวณของตัวเลขเพื่อการรู้จำอารมณ์เสียง โดยแบ่งขั้นตอนการประมาลผลออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก 1) การกรองสัญญาณแบบผสมโดยประมวลผลบนพื้นฐานของการกำจัดเสียงรบกวนโดยใช้ตัวกรองสัญญาณเกาส์เซียน 2) การสกัดลักษณะข้อมูลเสียงออกมาด้วยตัวกรอง 6 รูปแบบ คือ Standard Energy Entropy, Standard Mean Zero-Crossing Rate, Standard Rolloff, Standard Spectral Centroid, Standard Spectral Flux Standard Mean Energy และ 3) การรู้จำแบบมีผู้สอน จากผลการทดลองเบื้องต้นซึ่งผู้วิจัยได้ทดสอบขั้นตอนวิธีที่นำเสนอกับข้อมูลเสียงอามรณ์ต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 9 คน พบว่า ขั้นตอนวิธีการนำเสนอให้ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1486
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_110.pdf2.38 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น