การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สิริมา ชินสาร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 20
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกกะตอยด้วยเอนไซม์ และการประยุกต์ใช้ในซอสชนิดข้นนิสานารถ กระแสร์ชล; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การพัฒนากรรมวิธีการผลิตขลู่ผงพร้อมใช้งานสิริมา ชินสาร; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การพัฒนากรรมวิธีการผลิตผักแผ่นและการจำลองลักษณะไอโซเทอมการดูดซับความชื้นสิริมา ชินสาร; กฤษณะ ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2562การพัฒนากรรมวิธีการผลิตสาหร่ายพวงองุ่นอบแห้งคืนรูปเร็วสิริมา ชินสาร; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การพัฒนากระบวนการผลิตสับปะรดกึ่งแห้งและการสร้างตัวแบบเพื่อการพยากรณ์การถ่ายเทมวลสารระหว่างกระบวนการออสโมซิสสิริมา ชินสาร; กฤษณะ ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์แบบบีบเย็นและการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกระแสร์ชล นิสานารถ; สิริมา ชินสาร; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ใบขลู่ผงเป็นสารผสมอาหารวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการพัฒนากรรมวิธีการผลิตเร่วหอมผงพร้อมใช้สิริมา ชินสาร; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การศึกษาศักยภาพการใช้ผลิตผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันถั่วดาวอินคา ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การสกัดและใช้ประโยชน์เส้นใยอาหารและเซลลูโลสจากกากมะพร้าวเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการสรา้งตัวแบบเพื่อการพยากรณ์การถ่ายเทมวลสารระหว่างการทอดสิริมา ชินสาร; กฤษณะ ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2559การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การทดสอบผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; กฤษณะ ชินสาร; สิริมา ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้กับผลเงาะครบทุกส่วนโดยการนําส่วนเนื้อ เปลือกและเมล็ดเงาะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สิริมา ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การเพิ่มมูลค่าหอยแมลงภู่และข้าวหอมกระดังงา โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คล้ายเจอร์กีพร้อมบริโภควิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; สันทัด วิเชียรโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การเพิ่มมูลค่าให้กับต้นถั่วดาวอินคาโดยการนำส่วนกากเมล็ดที่เหลือจากการสกัดน้ำมัน และส่วนใบมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงสิริมา ชินสาร; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การใช้ประโยชน์จากเปลือกเงาะเป็นใยอาหารในอาหารเพื่อสุขภาพสิริมา ชินสาร; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การใช้หนังปลาที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คล้ายกระเพาะปลานิสานารถ กระแสร์ชล; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554ประสิทธิภาพของกรดไขมันจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคอุมาพร ทาไธสง; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554ประสิทธิภาพของกรดไขมันจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคอุมาพร ทาไธสง; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555โครงการ การพัฒนาขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากซูริมิและแป้งลูกเดือย.สิริมา ชินสาร; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; กฤษณะ ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2555โครงการ การเพิ่มมูลค่าฝักพังกาหัวสุมดอกแดงเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็ปเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลนสิริมา ชินสาร; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; กฤษณะ ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์