การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมถวิล จริตควร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การติดตามคุณภาพบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2545ฉันทนา จันทวงศ์; สมถวิล จริตควร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การทดแทนประชากรและอัตรารอดภายหลังลงเกาะของปะการังวัยอ่อนแนวปะการังน้ำตื้น บริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยองสมถวิล จริตควร; วิภูษิต มัณฑะจิตร; จามรี แย้มยิ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินความหลากหลาย ของสัตว์กลุ่มหอยในแนวหญ้าทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรีกฤษนัยน์ เจริญจิตร; กาญจนา หริ่มเพ็ง; พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; สมถวิล จริตควร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์, และอื่นๆ
2556การผันแปรตามฤดูกาลของแพลงก์ตอนพืชและผลผลิตขั้นต้นในอ่าวไทยตอนในสมถวิล จริตควร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ถนอมศักดิ์ บุญภักดี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สันติ บุญขวัญ, และอื่นๆ
2559การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบไม่ทอดเพื่อสุขภาพเสริมสาหร่ายกุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; สมถวิล จริตควร; อโนชา สุขสมบูรณ์; บงกช วรรธนะภูติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าเพื่อสุขภาพจากข้าวเจ้าเสริมสาหร่ายกุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; สมถวิล จริตควร; อโนชา สุขสมบูรณ์; บงกช วรรธนะภูติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วยอาหารเสริมกรดไขมันจากทรอสโทไคตริดส์จันทร์พิมพ์ กังพานิช; สมถวิล จริตควร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2539การศึกษา Cysts อันอาจเป็นสาเหตุของการเกิดปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยสมถวิล จริตควร; สมภพ รุ่งสุภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2548การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศหาดทราย ชายฝั่งทะเลบางแสน จังหวัดชลบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สุวรรณา ภาณุตระกูล; เผชิญโชค จินตเศรณี; วิภูษิต มัณฑะจิตร; นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี; สมถวิล จริตควร, และอื่นๆ
2555การแปรผันความดันย่อยของคาร์บอนไดออกไซด์ (pCo2) ในอ่าวไทยตอนในถนอมศักดิ์ บุญภักดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมถวิล จริตควร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชูตา บุญภักดี, และอื่นๆ
2557การใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาในการจัดจำแนกชนิดของสาหร่ายขนาดเล็กและไดอะตอมรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ; มะลิวัลย์ คุตะโค; วิชญา กันบัว; วศิน ยุวนะเตมีย์; สมถวิล จริตควร, และอื่นๆ
2558การใช้ไอโซโทปเสถียรในการตรวจสอบการแพร่กระจายและแหล่งที่มาของมลสารในอ่าวไทยตอนในถนอมศักดิ์ บุญภักดี; สมถวิล จริตควร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ความชุกชุมและการกระจายของแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดกลางบริเวณอ่าวไทยตอนในถนอมศักดิ์ บุญภักดี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมถวิล จริตควร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อลงกรณ์ พุดหอม, และอื่นๆ
2545ความผันแปรตามฤดูกาลของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด จังหวัดระยองวิภูษิต มัณฑะจิตร; นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; สมถวิล จริตควร; วรวิทย์ ชีวาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ความหลากหลายของทรอสโทไคตริดส์ที่คัดแยกจากใบไม้บริเวณป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง จังหวัดระยองสุดารัตน์ สวนจิตร; สมถวิล จริตควร; ทิวาพร ทองประสม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ความหลากหลายของทรอสโทไคตริดส์และอะพลาโนไคตริดส์ที่คัดแยกจากใบไม้ที่ร่วงหล่นบริเวณป่ายชายเลนบริเวณสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน) จังหวัดจันทบุรีสุดารัตน์ สวนจิตร; สมถวิล จริตควร; อุทุมพร อุ่ยยก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ความหลากหลายของราในนาเกลือ จังหวัดฉะเชิงเทราอภิรดี ปิลันธนภาคย์; สมถวิล จริตควร; สุดารัตน์ สวนจิตร; ศรัณยา รักเสรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552ความหลากหลายทางชีวภาพและการประยุกต์ใช้ทรอสโทไคตริดส์จากป่าชายเลนเป็นแหล่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสมถวิล จริตควร; สุดารัตน์ สวนจิตร; เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2546จุลินทรีย์ทะเล : แหล่งทางเลือกใหม่ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงสมถวิล จริตควร; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; วิภูษิต มัณฑะจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2549จุลินทรีย์ทะเลจากป่าชายเลน: แหล่งทางเลือกใหม่ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงที่ยั่งยืนสมถวิล จริตควร; สุดารัตน์ สวนจิตร; วิภูษิต มัณฑะจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์