การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สถาพร พฤฑฒิกุล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 106  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การจัดการความขัดแย้งของครูในโรงเรียนกลุ่มอำเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; ศศิวิมล ศศิวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21สถาพร พฤฑฒิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; สุพัตรา ครึ่งมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนในกลุ่มตากสิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; ณัฐชา กลิ้งทะเล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; นพดล อุริตวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในอำเภอบ้านค่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; สายฝน ชำนาญเรียน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสมุทร ชำนาญ; สถาพร พฤฑฒิกุล; คำพร กองเตย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออกสุเมธ งามกนก; สถาพร พฤฑฒิกุล; รติรัตน์ คล่องแคล่ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2565การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภัคณัฏฐ์ จันทนวรานนท์ สมพงษ์ธรรม; สถาพร พฤฑฒิกุล; มนัสนันท์ เกิดเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสุชาดา สุขบำรุงศิลป์; ภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถาพร พฤฑฒิกุล; ภารดี อนันต์นาวี; สุชาดา สุขบำรุงศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถาพร พฤฑฒิกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุชาดา สุขบำรุงศิลป์, และอื่นๆ
2563การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรดนตรีสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนพัชระมิวสิค อะคาเดมี ศรีราชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัชระ ภูติวณิชย์; สถาพร พฤฑฒิกุล; ภารดี อนันต์นาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถาพร พฤฑฒิกุล; ธนวิน ทองแพง; ดวงเดือน วินิจฉัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมและแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนจังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7ภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; บุญญฤทธิ์ ระพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2สถาพร พฤฑฒิกุล; ช่อผกา ศรีจันทร์อินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การรับรู้และความคาดหวังต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก.สถาพร พฤฑฒิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาการมีจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสถาพร พฤฑฒิกุล; ภารดี อนันต์นาวี; สิราภรณ์ เทพสง่า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1สถาพร พฤฑฒิกุล; ภารดี อนันต์นาวี; วสวัตติ์ สุริยันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายวังบูรพา จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7ภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; ปัทมา จันปัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์