การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สกุล อ้นมา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การบวชเป็นศาสนทายาทกับการสืบทอดพระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทยบุญเลิศ ยองเพ็ชร; สกุล อ้นมา; พระมหาทวี วิสารโท บุญทะมาตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2554) สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสกุล อ้นมา; ประทุม อังกูรโลหิต; บุญเลิศ ยองเพ็ชร; ขันทอง วิชาเดช; พิชญรัตน์ เหมนาไลย, และอื่นๆ
2559การส่งเสริมจริยธรรมกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในภาคตะวันออกสกุล อ้นมา; ธนิต โตอดิเทพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561การแก้กรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทบุญเลิศ ยองเพ็ชร; สกุล อ้นมา; กรฤทธิ์ ปัญจสุนทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ : เอกสารประกอบการสอนวิชา 204341สกุล อ้นมา
2555ผลการใช้กิจกรรม "สูตรความแกร่ง" ที่มีต่อการพัฒนาตนเองของนิสิต รายวิชา 265109 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการสกุล อ้นมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในมุมมองของประชาชน :กรณีศึกษา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสกุล อ้นมา; สถาพร ไปเหนือ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561รูปแบบของการสร้างฉันทามติชุมชนเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองธนิต โตอดิเทพย์; สกุล อ้นมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563สภาวะมนุษย์ในปรัชญากฤษณมูรติชญาดา ราศรีจันทร์; ชัยณรงค์ ศรีมันตะ; สกุล อ้นมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563สภาวะมนุษย์ในปรัชญากฤษณมูรติสกุล อ้นมา; ชัยณรงค์ ศรีมันตะ; ชญาดา ราศรีจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563สภาวะมนุษย์ในปรัชญากฤษณมูรติสกุล อ้นมา; ชัยณรงค์ ศรีมันตะ; ชญาดา ราศรีจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561เสรีภาพในปรัชญาของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ : กรณีศึกษาของสื่อสังคมออนไลน์ในสังคมไทยสกุล อ้นมา; ชัยณรงค์ ศรีมันตะ; ชมขวัญ มาปาเดิด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561เสรีภาพในปรัชญาของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ : กรณีศึกษาของสื่อสังคมออนไลน์ในสังคมไทยสกุล อ้นมา; ชัยณรงค์ ศรีมันตะ; ชมขวัญ มาปาเดิด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์