กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1310
ชื่อเรื่อง: ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในมุมมองของประชาชน :กรณีศึกษา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: People 's Opinion Toward the Image of Buddhist Monks: A Case study of People in Seansuk Sub-district Meuang District, Chonburi Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สกุล อ้นมา
สถาพร ไปเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: พระสงฆ์
ภาพลักษณ์
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในมุมมองของประชาชน: กรณีศึกษา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในมุมมองของประชาชนและวิเคราะห์จำแนกปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและเสริมด้วยการอธิบายในเชิงคุณภาพด้วยวิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง สังเกตการณ์เป็นหลัก ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.08) จำแนกเป็นรายด้านเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ตามบบาททางด้านวินัยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.22) และภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ตามบทบาททางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.94) และการวิเคราะห์จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อภาพลักษณ์พระสงฆ์ในของประชาชนในตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี พบว่า ปัจจัยที่มีต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ ในมุมมองของประชาชน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาและการบริจาคเงินเพื่อทำนุบำรุงศาสนา ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลให้ประชาชนมีมุมมองต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ ช่องทางการรับข่าวสาร และการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1310
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2566_137.pdf3.09 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น