การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วรรณรัตน์ ลาวัง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 21  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การจัดระบบฐานข้อมูลญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านในเขตภาคตะวันออกวรรณรัตน์ ลาวัง; รัชนี สรรเสริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2562การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ‘สมาร์ทการดูแล’ เพื่อสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหววรรณรัตน์ ลาวัง; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน; จักริน สุขสวัสดิ์ชน; อโนชา ทัศนาธนชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์, และอื่นๆ
2548การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลผู้ใหญ่ป่วยเรื้อรังที่บ้านยุวดี รอดจากภัย; รัชนี สรรเสริญ; วรรณรัตน์ ลาวัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายความพร้อมในการดูแลผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตเวชของญาติผู้ดูแล จังหวัดชลบุรีอโนชา ทัศนาธนชัย; พิชามญชุ์ ปุณโณทก; วรรณรัตน์ ลาวัง; สุรภา สุขสวัสดิ์; รัชนี สรรเสริญ, และอื่นๆ
2564ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการชะลอการสูญเสียหน้าที่ของไตในผู้เป็นเบาหวานในจังหวัดชลบุรีวรารัตน์ จันทร์นุ่ม; สมสมัย รัตนกรีฑากุล; วรรณรัตน์ ลาวัง
2561ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรังของคนวัยกลางคนในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครสมสมัย รัตนกรีฑากุล; วรรณรัตน์ ลาวัง; นัสรา เกตจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของชาวไทยมุสลิม อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราวรรณรัตน์ ลาวัง; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; อชิรญาณ์ มาตเจือ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยทำนายภาวะโภชนาการเกินของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครสมสมัย รัตนกรีฑากุล; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; วรรณรัตน์ ลาวัง; วิจิตรา อิ่มอุระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสมสมัย รัตนกรีฑากุล; วรรณรัตน์ ลาวัง; ณัฐรดา แฮคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะทางปัญญาของญาติผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายสมสมัย รัตนกรีฑากุล; วรรณรัตน์ ลาวัง; เสาวภา เล็กวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ทางสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; วรรณรัตน์ ลาวัง; อานนท์ สังขะพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดปทุมธานีวรรณรัตน์ ลาวัง; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; ศมนรักษ์ สุวรรณทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการความปวดจากกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างกระดูกเนื่องจากการทำงานของเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีวรรณรัตน์ ลาวัง; นิสากร ชีวะเกตุ; สิริวิมล กิจชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกของญาติผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; วรรณรัตน์ ลาวัง; สริน สมใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในจังหวัดตากวัชรินทร์ คำสา; วรรณรัตน์ ลาวัง; สมสมัย รัตนกรีฑากุล
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมุมมองเชิงบวกจากการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; วรรณรัตน์ ลาวัง; อาจารีย์ จันทร์พานิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองร่วมกับคู่หูดูแลกันต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน น้ำหนักและระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีน้ำหนักเกินยุวดี ลีลัคนาวีระ; วรรณรัตน์ ลาวัง; กัลยารัตน์ รอดแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังในผลลัพธ์การฟื้นฟูสมรรถนภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวของอาสาสมัครสาธารณสุขสมสมัย รัตนกรีฑากุล; วรรณรัตน์ ลาวัง; สิริพัชรีญา ตะวังทัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2543ภาวะสุขภาพและความต้องการบริการสุขภาพระดับต้นของประชาชน ในชุมชนภาคตะวันออกวรรณรัตน์ ลาวัง; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; โสรัตน์ คนึงคิด, และอื่นๆ
2544รูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชนภาคตะวันออกสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; รัชนี สรรเสริญ; วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล, และอื่นๆ