การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 739  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการธุรกิจโรงเรียนสอนขับรถในเขตอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีนนท์ สหายา; วิชิต ระจิตดำรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2552กรรมการบริษัททับซ้อน : ข้อได้เปรียบหรือข้อเสียเปรียบสำหรับองค์กรมหาชนธงชัย ศรีวรรธนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561กลยุทธ์ ทางการตลาดแบบออนไลน์ของบริษัท ABC จำกัดศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; ณัฐพร แหยมเปรมปรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561กลยุทธ์ ทางการตลาดแบบออนไลน์ของบริษัท ABC จำกัดศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; ณัฐพร แหยมเปรมปรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559กลยุทธ์การจัดการธุรกิจค้าส่งถุงบรรจุแร่มือสอง : กรณีศึกษา บริษัท ว.วิทยาวัสดุภัณฑ์ จำกัดณภัคอร ปุณยภาภัสสร; วิทยา วารีรักษ์จรุงกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559กลยุทธ์การจัดการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสู่มหาวิทยาลัยพระปกเกล้ารำไพพรรณีบรรพต วิรุณราช; ปัญญณัฐ ศิลาลาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาหมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนุงนุช ศรีสุข; ศิริมา พิมแสนนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2564กลยุทธ์การตลาดเชิงพลวัตสำหรับผู้ประกอบการรับเหมางานซ่อมบำรุงเพื่อความยั่งยืนระพีพร ศรีจำปา; พรกมล เผือกนิสสัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2564กลยุทธ์การธำรงรักษาพนักงานฝ่ายวิศวกรรมการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัตินพดล เดชประเสริฐ; สุธีกานต์ ฐานะประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559กลยุทธ์การบริหารร้าน Pet Cafe ให้ประสบผลสำเร็จสุชนนี เมธิโยธิน; สุธี เสริมชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556กลยุทธ์การสร้างโอกาสและช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)สุชนนี เมธิโยธิน; รภัสศา สิทธิราช; สมโภชน์ วัลยะเสวี; นนท์ สหายา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองพัทยาณภัคอร ปุณยภาภัสสร; อภิรัตน์ สงสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561กลยุทธ์การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรและการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในรูปแบบใหม่ตามโครงการโคบาลบูรพาสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; วุฒิลากรณ์ หันทยุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561กลยุทธ์การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรและการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในรูปแบบใหม่ตามโครงการโคบาลบูรพาสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; วุฒิลากรณ์ หันทยุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559กลยุทธ์ขยายฐานลูกค้า บริษัท TMM Trading จำกัดทักษญา สง่าโยธิน; นิติพัฒน์ ธนจริวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัคซีนนำเข้า : กรณีศึกษา วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ บริษัท Aชนิสรา แก้วสวรรค์; สิริลักษณ์ พาประจง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการโรงแรม Boutique ซ้ำในอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีภัทรี ฟรีสตัด; วีรพงษ์ ใจชื่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนศิลปะ ของสถาบันอินดี้อาร์ตนพดล เดชประเสริฐ; ปรางทิพย์ มัตโน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลในการเลือกซื้อดอกไม้ร้านดีว่า ฟลาวเวอร์ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; เกวลี เผ่าโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C's) และคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อซ้ำ กรณีศึกษา ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปทุม 8 ในจังหวัดชลบุรีระพีพร ศรีจำปา; นภสร เหลืองอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์