การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 294  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการธุรกิจโรงเรียนสอนขับรถในเขตอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีนนท์ สหายา; วิชิต ระจิตดำรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2552กรรมการบริษัททับซ้อน : ข้อได้เปรียบหรือข้อเสียเปรียบสำหรับองค์กรมหาชนธงชัย ศรีวรรธนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561กลยุทธ์ ทางการตลาดแบบออนไลน์ของบริษัท ABC จำกัดศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; ณัฐพร แหยมเปรมปรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556กลยุทธ์การสร้างโอกาสและช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)สุชนนี เมธิโยธิน; รภัสศา สิทธิราช; สมโภชน์ วัลยะเสวี; นนท์ สหายา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561กลยุทธ์การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรและการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในรูปแบบใหม่ตามโครงการโคบาลบูรพาสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; วุฒิลากรณ์ หันทยุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลในการเลือกซื้อดอกไม้ร้านดีว่า ฟลาวเวอร์ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; เกวลี เผ่าโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C's) และคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อซ้ำ กรณีศึกษา ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปทุม 8 ในจังหวัดชลบุรีระพีพร ศรีจำปา; นภสร เหลืองอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัดการห่วงโซ่ธุรกิจปลานิลสุชนนี เมธิโยธิน; อิสระ สุวรรณบล; ปุญชรัสมิ์ วัฒณาไพบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2557การควบคุมภายในวัตถุดิบคงเหลือ ของ บริษัท XYZ (ประเทศไทย) จำกัดรังสิมา วนิชพงษ์; ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; อรนิชา โพธิ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555การจัดการพฤติกรรมผู้บริโภคขององค์กรมีเดียสุชนนี เมธิโยธิน; ทัศพร นันทมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การจัดการพื้นที่สาธารณะของท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)ชนิสรา แก้วสวรรค์; นนทวัฒน์ อ้องแสนคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การจัดการห่วงโซ่อุปทานประสิทธิภาพในการปลูกปาล์มน้ำมันมีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในภาคตะวันออกเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; จิราวรรณ ไชยพจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การจัดการห่วงโซ่อุปทานมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกบนเส้นทาง R3A สู่สาธารณรัฐประชาชนจีนณภัคอร ปุณยภาภัสสรา; โศภชา บรรณทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2557การจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ของพนักงานในฝ่ายผลิต วิศวกร ทั้งระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; บรรพต วิรุณราช; โศรยา ตินตะบุระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยอดยิ่ง ธนทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556การตอบสนองของผู้ซื้อประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)ณภัคอร ปุณยภาภัสสร; พิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล; สุชนนี เมธิโยธิน; วรพจน์ วรจารุพงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การตั้งใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลีของผู้ประกอบการค้าปลีกกับธุรกิจค้าส่งที่จะเปิดใหม่ในจังหวัดชลบุรีระพีพร ศรีจำปา; สาวินี ทองเจียม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการใน บริษัท ABC (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : โครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์กฤช จรินโท; ณัฐจักร คิดใจเดียว; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การบริหารการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จำกัดศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; จีรนันท์ โมกขศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การบริหารการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันธุรกิจของร้านแม็กซ์จำหน่ายน้ำแข็งในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; เรืองศักดิ์ สาระพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์