การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 46  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การค้นหาและรูปแบบการแสดงออกของยีน Myo-inositol 1-Phosphate Synthase (MIPS) ในอ้อย (Saccharum offcinarum L.) ที่ได้รับสภาพเลียนแบบดินเค็มชนากานต์ ลักษณะ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562การต้านเชื้อราก่อโรคสายพันธุ์ Alternaria ในพืชวงศ์มะเขือด้วยสารสกัดจากหัวบัวบกป่าศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์; ขวัญใจ หรูพิทักษ์; เอกรัฐ คำเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2563การถ่ายโอนเชื้อและการลดการปนเปื้อนของเชื้อ Escherichia coli ใน แคนตาลูปตัดแต่งพร้อมบริโภคไกรยศ แซ่ลิ้ม; กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562การบ่งชี้และแยกยีน Ca2+/H+antipoter (CAX) ที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อสภาพดินเค็มชนากานต์ ลักษณะ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2561การบ่งชี้และแยกยีน Ca2+/H+antipoter (CAX) ที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อสภาพดินเค็มชนากานต์ ลักษณะ; สนธิชัย จันทร์เปรม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2561การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมี และคุณภาพทางจุลชีววิทยาของแคนตาลูปตัดแบ่งพร้อมบริโภคที่ขายในจังหวัดสระแก้วไกรยศ แซ่ลิ้ม; กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ; ศุภศิลป์ มณีรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562การปลูกพืชสลับเพื่อมูลค่าในแปลงมันสำปะหลังประทีป อูปแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2555การปลูกมันสำปะหลังแบบสลับระหว่างพันธุ์ต้านทาน 2 พันธุ์ เพื่อควบคุมการเข้าทำลายของโรคและแมลงประทีป อูปแก้ว; ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ; บุญชู มั่งคั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2555การปลูกมันสำปะหลังแบบสลับระหว่างพันธุ์ต้านทาน 2 พันธุ์เพื่อ ควบคุมการเข้าทำลายของโรคและแมลงประทีป อูปแก้ว; ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ; บุญชู มั่งคั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2559การผลิตเพปไทด์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ACE (Angiotensin-I Converting Enzyme) จากโปรตีนปลานิล ด้วยปฏิกรณ์เมมเบรนเอนไซม์นรินทร์ เจริญพันธ์; วิยดา กวานเหียน; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
2562การผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์จากเชื้อ Weissella confusa NH02 โดยใช้แหล่งอาหารราคาถูกไกรยศ แซ่ลิ้ม; ศุภศิลป์ มณีรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2561การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากกากมันสำปะหลังเพื่อทดแทนสารประกอบโปรตีนในอาหารแพะเนื้อเอกรัฐ คำเจริญ; สุปรีณา ศรีใสคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2558การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยน้ำว้าของกลุ่มสตรีแม่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วฐิติพงศ์ ปัญญาคำ; พชรกร ปัญญา; ประหยัด ไชยสิน; ประทีป อุปแก้ว; สุธี วังเตือย, และอื่นๆ
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมันเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลเกษตรท้องถิ่น ของจังหวัดสระแก้วนรินทร์ เจริญพันธ์; ฐิติพงศ์ ปัญญาคำ; พชรกร ปัญญาคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร; วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
2557การพัฒนาสูตรฟิล์มห่อหุ้มผลิตภัณฑ์อาหารจากพอลิแลคติกแอซิดและวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรสมคิด ใจตรง; เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562การพัฒนาอาหารไก่ไข่จากชานอ้อยวัสดุเศษเหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลไพทูล แก้วหอม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562การพัฒนาเทคนิคการคัดเลือกเซลล์สำหรับอ้อยทนเค็มร่วมกับการใช้เทคนิคทางอณูวิทยาชนากานต์ ลักษณะ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562การวิเคราะห์ปริมาณอินนูลินในกล้วยกลุ่ม diploid triploid และ tetraploid เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพรัชนี พุทธา; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรเบอร์ 1 ระหว่างการเก็บรักษาและ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ากัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ; ณัฐณิชา ทวีแสง; ไกรยศ แซ่ลิ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2561การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดและสารสำคัญจากเห็ดขลำหมานิรามัย ฝางกระโทก; อรพรรณ ใจสมุทร; จินตนา จุลทัศน์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร