การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กรอบสมรรถนะหลักด้านการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)อรณิชา บุตรพรหม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563การจัดการภาคีสาธารณะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมกับความสำเร็จในการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนในจังหวัดสระแก้วนงนุช ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553การจัดการหาแหล่งปลูกปาล์มน้ำมันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และข้อมูลระยะไกลของจังหวัดสระแก้วสิรินารี เงินเจริญ; ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ; บุญชู มั่งคั่ง; เสรี ชิโนดม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560การผลิตไบโอเซลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพสาลินี ศรีวงษ์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559การพัฒนาเครื่องเก็บข้อมูลระยะไกลเพื่อเฝ้าระวังการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สิรินารี เงินเจริญ; ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562การพัฒนาโปรแกรมการจัดตารางการเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยจีเนติกอัลกอริทึมพัชรวดี พูลสาราญ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดสระแก้ว ในการดำเนินงานตามภารกิจของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พุทธศักราช 2551ไชยา กุฎาคาร; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561การศึกษาโปรตีน IA3 ที่ทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้งของเอ็นไซม์ในกลุ่มแอสพาร์ติก โปรตีเนสวิชุดา จันทร์ข้างแรม; สุนทรต์ ชูลักษณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่หลักธรรมาภิบาลนงนุช ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่หลักธรรมาภิบาลนงนุช ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560ประสิทธิภาพของการร่วมแรงร่วมใจในโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม จังหวัดสระแก้ว ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อรองรับการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วปรียาวดี ผลเอนก; ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อนในตลาดการค้าชายแดน: กรณีศึกษาตลาดโรงเกลือจังหวัดสระแก้วเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบเอทานอลจากหม่อน (Morus alba Linn.) และกาวไหม (Bombyx mori.) เพื่อการตั้งสูตรตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวขาววิชุดา จันทร์ข้างแรม; สุนทรต์ ชูลักษณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559องค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธนนไชยอรพรรณ ยอดสะอึ; นิรามัย ฝางกระโทก; ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์; รุ่งนภา แซ่เอ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร, และอื่นๆ
2557เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยลิขิต น้อยจ่ายสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555เปรียบเทียบรูปแบบการแสดงออกของยีนนำรหัสโปรตีนที่ตอบสนองต่อความเค็มของรากข้าวในระยะต้นกล้าวิชุดา จันทร์ข้างแรม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561แนวทางการปรับปรุงการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ การขนส่งขนาดใหญ่ในการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว กรณีศึกษาที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศปรียาวดี ผลเอนก; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของไมซ์ซิตี้เมืองพัทยาธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค; ปรียาวดี ผลเอนก; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์