กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3508
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเครื่องเก็บข้อมูลระยะไกลเพื่อเฝ้าระวังการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of remote data logger to monitor co2 emissions
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สิรินารี เงินเจริญ
ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: เคมีสภาวะแวดล้อม
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางอากาศ -- การป้องกันและควบคุม
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ที่สามารถส่งข้อมูลจากสถานีเฝ้าระวังมาสู่ระบบส่วนกลางเพื่อรายผลได้งานวิจัยนี้ใช้คลื่นความถี่โทรศัพท์มือถือเป็นความถี่ในการสื่อสารระหว่างส่วนกลางกับสถานีเฝ้าระวัง ใช้วิธีเชื่อมต่อ (Network Protocol) แบบ TCP/IP และ ใช้รูปแบบไฟล์ HDF5 ในการบันทึกค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ การถ่ายโอนข้อมูลจากสถานีตรวจวัดมายังส่วนกลางกําหนดให้ถ่ายโอนทุกชั่วโมง ทั้งนี้การสื่อสารระหว่างระบบส่วนกลางกับสถานีตรวจวัดเป็นการสื่อสาร 2 ทางผู้ดูแลระบบที่ระบบส่วนกลางสามารถเข้าถึงระบบปฏิบัติการที่ทํางานอยู่บนฮาร์ดแวร์ของสถานีเฝ้าระวังหรือจุดตรวจวัดเพื่อติดตามและดูแลปัญหา งานวิจัยนี้เทียบผลการวัด จากเซ็นเซอร์ของสถานีเฝ้าระวังกับค่าที่รายงานโดย Mauna Loa Observatory พบว่า ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศสอดคล้องกันภายใต้ความ ละเอียดของเซ็นเซอร์จึงสรุปได้ว่าเครื่องเก็บข้อมูลระยะไกลเพื่อเฝ้าระวังการปลดปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศนี้สามารถนําไปใช้ประโยชน์สําหรับเฝ้าระวังปัญหา มลพิษทางอากาศได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3508
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2562_055.pdf1.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น