กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3508
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสิรินารี เงินเจริญ
dc.contributor.authorชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-04-18T02:14:29Z
dc.date.available2019-04-18T02:14:29Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3508
dc.description.abstractงานวิจัยนี้ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ที่สามารถส่งข้อมูลจากสถานีเฝ้าระวังมาสู่ระบบส่วนกลางเพื่อรายผลได้งานวิจัยนี้ใช้คลื่นความถี่โทรศัพท์มือถือเป็นความถี่ในการสื่อสารระหว่างส่วนกลางกับสถานีเฝ้าระวัง ใช้วิธีเชื่อมต่อ (Network Protocol) แบบ TCP/IP และ ใช้รูปแบบไฟล์ HDF5 ในการบันทึกค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ การถ่ายโอนข้อมูลจากสถานีตรวจวัดมายังส่วนกลางกําหนดให้ถ่ายโอนทุกชั่วโมง ทั้งนี้การสื่อสารระหว่างระบบส่วนกลางกับสถานีตรวจวัดเป็นการสื่อสาร 2 ทางผู้ดูแลระบบที่ระบบส่วนกลางสามารถเข้าถึงระบบปฏิบัติการที่ทํางานอยู่บนฮาร์ดแวร์ของสถานีเฝ้าระวังหรือจุดตรวจวัดเพื่อติดตามและดูแลปัญหา งานวิจัยนี้เทียบผลการวัด จากเซ็นเซอร์ของสถานีเฝ้าระวังกับค่าที่รายงานโดย Mauna Loa Observatory พบว่า ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศสอดคล้องกันภายใต้ความ ละเอียดของเซ็นเซอร์จึงสรุปได้ว่าเครื่องเก็บข้อมูลระยะไกลเพื่อเฝ้าระวังการปลดปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศนี้สามารถนําไปใช้ประโยชน์สําหรับเฝ้าระวังปัญหา มลพิษทางอากาศได้th_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วth_TH
dc.subjectเคมีสภาวะแวดล้อมth_TH
dc.subjectมลพิษทางอากาศth_TH
dc.subjectมลพิษทางอากาศ -- การป้องกันและควบคุมth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleการพัฒนาเครื่องเก็บข้อมูลระยะไกลเพื่อเฝ้าระวังการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์th_TH
dc.title.alternativeDevelopment of remote data logger to monitor co2 emissionsen
dc.typeResearch
dc.author.emailsirinaree@buu.ac.th
dc.year2559
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2562_055.pdf1.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น