การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ปริญญา เรืองทิพย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 31  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การกำกับตนเองและสิ่งแวดล้อมทางสังคมต่อการทำนายการจำแนกกลุ่มสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุที่ติดสังคมในกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์จำแนกพหุปริญญา เรืองทิพย์; ศศิบังอร ธรรมคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2564การจัดการสอนออนไลน์แบบเปิดกว้างสำหรับมวลชนด้วยแนวคิดการคิดการเรียนรู้ของเครื่องจักรปริญญา เรืองทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กฤษณะ ชินสาร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณธิดา ยลวิลาศ, และอื่นๆ
2561การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนปิยะทิพย์ ประดุจพรม; ปริญญา เรืองทิพย์; บุญน้อม นามดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาโดยใช้โปรแกรมฝึกทักษะชีวิตปริญญา เรืองทิพย์; กนก พานทอง; วิริยะ ผดาศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2564การพัฒนาตัวชี้วัดการกลั่นแกล้งในโรงเรียนของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 18ปริญญา เรืองทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่การเป็นแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกปิยะทิพย์ ประดุจพรม; ปริญญา เรืองทิพย์; สรวิทย์ สมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่การเป็นแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกปิยะทิพย์ ประดุจพรม; ปริญญา เรืองทิพย์; สรวิทย์ สมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การพัฒนาตัวสถิติเลวีนแบบปรับใหม่โดยใช้มัธยฐานในการทดสอบการเท่ากันของความแปรปรวนสุกัลญา ศิริมาตร์; ปริญญา เรืองทิพย์; ภัทราวดี มากมี; อาฟีฟี ลาเต๊ะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์โดยใช้โมเดลแอบสแตรกโคดเป็นฐานสำหรับเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปริญญา เรืองทิพย์; สุชาดา กรเพชรปาณี; จาตุพักตร์ พากเพียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การพัฒนาโปรแกรมการฝึกทักษะหมัดชุดกีฬามวยสากลด้วยการเสริมการฝึกเอส เอ คิว และการให้ผลย้อนกลับด้วยวีดีทัศน์รังสฤษฏ์ จำเริญ; นภพร ทัศนัยนา; ปริญญา เรืองทิพย์; ดวงมณี แสนปัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2563การสงวนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย : เมรุลอยอยุธยาภัทราวดี มากมี; กนก พานทอง; ปริญญา เรืองทิพย์; สถิร กิจเพ็ชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การสงวนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย : เมรุลอยอยุธยาภัทราวดี มากมี; กนก พานทอง; ปริญญา เรืองทิพย์; สถิร กิจเพ็ชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การสร้างแบบทดสอบความรู้เชิงสหวิทยาการตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยุทธนา จันทะขิน; ปริญญา เรืองทิพย์; อวัสดา กิจสวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การสร้างแบบทดสอบความรู้เชิงสหวิทยาการตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยุทธนา จันทะขิน; ปริญญา เรืองทิพย์; อวัสดา กิจสวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การเปรียบเทียบผลของการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ต่อความรู้สึกระหว่างนักเรียนปกติกับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ปริญญา เรืองทิพย์; ปรัชญา แก้วแก่น; วราลักษณ์ ดลประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การเพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมการติดตามวัตถุเคลื่อนที่แบบ 3 มิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองปริญญา เรืองทิพย์; สุชาดา กรเพชรปาณี; ปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การเพิ่มความใส่ใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้โปรแกรมฟังดนตรีที่แทรกสอดคลื่นเสียงแบบ Binaural beats : การศึกษาศักย์ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ปริญญา เรืองทิพย์; สุชาดา กรเพชรปาณี; ศศิวิมล พราหมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวและคติสมบูรณ์แบบเพื่อทำนายความวิตกกังวลทางสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในภาคใต้ของประเทศไทยปริญญา เรืองทิพย์; อุทัยพร ไก่แก้ว; สุปรีชา ชำนาญพุฒิพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวและคติสมบูรณ์แบบเพื่อทำนายความวิตกกังวลทางสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในภาคใต้ของประเทศไทยปริญญา เรืองทิพย์; อุทัยพร ไก่แก้ว; สุปรีชา ชำนาญพุฒิพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563ปัจจัยด้านคุณภาพและทุนสังคมที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ทางไกลสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภัทราวดี มากมี; ปริญญา เรืองทิพย์; อัญชลิกา เฟื่องฟุ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา