การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง บุญรัตน์ ประทุมชาติ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 31  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550กระบวนการสะสมแร่ธาตุของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) และประยุกต์การเสริมแร่ธาตุในระบบอนุบาลและการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์บุญรัตน์ ประทุมชาติ; อรสา สุริยาพันธุ์; กิตติยา อุปถัมภ์; สว่างพงศ์ สมมาตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การตกตะกอนและการเก็บรักษาคีโตเซอรอส (Chaetoceros gracilis) แบบเข้มข้นสำหรับอนุบาลลูกกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)บุญรัตน์ ประทุมชาติ; สรวิศ เผ่าทองสุข; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; กุลวดี ว่องวิไลรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมเกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์; บุญรัตน์ ประทุมชาติ; ศิริพร ทรัพย์โตทิม; พัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด; น้ำทิพย์ บุญขวาง, และอื่นๆ
2556การบริโภคแมกนีเซียมและแคลเซียมในน้ำและผลของสัดส่วนแมกนีเซียมและแคลเซียมต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอด และระยะเวลาลอกคราบของกุ้งขาววัยรุ่น (Litopenaeus vannamei) ที่ความเค็ม 3 ระดับบุญรัตน์ ประทุมชาติ; กระสินธุ์ หังสพฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การผลิตปูม้านิ่มเชิงธุรกิจบุญรัตน์ ประทุมชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2547การพัฒนาสูตรอาหารและการใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน อันเดคาโนเอต เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต เร่งสี และการแปลงเพศของปลาหางนกยูงบุญรัตน์ ประทุมชาติ; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; บัลลังก์ เนื่องแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การพัฒนาอาหารเม็ดสาเร็จรูปเพื่อเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus) โดยพิจารณาจากขนาดและระดับโปรตีนบุญรัตน์ ประทุมชาติ; สกนธ์ แสงประดับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปเพื่อเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus) โดยพิจารณาจากขนาดและระดับโปรตีนบุญรัตน์ ประทุมชาติ; สกนธ์ แสงประดับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การเปลี่ยนแปลงสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ที่ขนาดต่าง ๆบุญรัตน์ ประทุมชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การเปลี่ยนแปลงสรีระเคมีและกิจกรรมเอนไซม์ย่อยอาหารในรอบวงจรลอกคราบของปูม้า (Portunus pelagicus)บุญรัตน์ ประทุมชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การเปลี่ยนแปลงสรีระเคมีในรอบวงจรลอกคราบของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)บุญรัตน์ ประทุมชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การเสริมแร่ธาตุตามอัตราส่วนในน้ำที่เลี้ยงต่อสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)บุญรัตน์ ประทุมชาติ; กระสินธุ์ หังสพฤกษ์; ณัฐพล แก้วละเอียด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2541การใช้ฮอร์โมนฟลูออกซิเมสเตอโรนในการแปลงเพศปลานิลบุญรัตน์ ประทุมชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2542ความแตกต่างทางลักษณะรูปร่างและพันธุกรรมของปูสกุล Scylla บริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยบุญรัตน์ ประทุมชาติ; ศิราวุธ กลิ่นบุหงา; นงนุช ลีลาปิยะนาถ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2547คุณภาพของเนื้อกุลาดำที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมเกลือแร่ภายใต้ความเค็มน้ำ 4 ระดับอรสา สุริยาพันธ์; บุญรัตน์ ประทุมชาติ; พิทักษ์ สูตรอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้ ให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ จังหวัดระยองบุญรัตน์ ประทุมชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552ประสิทธิภาพการย่อยอาหารและการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปูม้าบุญรัตน์ ประทุมชาติ; อรุณี อิงคากุล; อุทัยวรรณ โกวิทวที; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551ประสิทธิภาพการย่อยอาหารและการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปูม้า.บุญรัตน์ ประทุมชาติ; อรุณี อิงคากุล; อุทัยวรรณ โกวิทวที; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างเฉียบพลันต่อการรอดตาย พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และสรีระเคมีของกุ้งขาววัยรุ่น (Litopenaeus vannamei)บุญรัตน์ ประทุมชาติ; กระสินธุ์ หังสพฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554ผลของการเสริมธาตุทองแดงในรูปคีเลตในอาหารต่อการเจริญเติบโตการรอดตายอัตราการแลกเนื้อและการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)บุญรัตน์ ประทุมชาติ; กระสินธุ์ หังสพฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์