การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นฤมล อินทรวิเชียร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 15
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การกระจายตัวของอุณหภูมิพื้นผิวในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังโรงงานจากข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 โดยใช้เทคนิคการจำแนกภาพเชิงวัตถุ กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคามสุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; นุชนาฎ บัวศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2559การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวด้วยข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT 8.นฤมล อินทรวิเชียร; แก้ว นวลฉวี; นุชนาฎ บัวศรี; สุพรรณ กาญจนสุธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2559การตรวจวัดอุณหภูมิพื้นผิวของนาข้าวตามระยะการเจริญเติบโตโดยใช้ช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียม : กรณีศึกษา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราสุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; วลดา เดชะพงศ์ธนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2558การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกกวาวเครือ กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรีสุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2560การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกพื้นที่ยืนต้นยางพาราด้วยข้อมูลจากดาวเทียม กรณีศึกษา จังหวัดบลิคำไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; จินดา มูนละมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2560การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกพื้นที่ยืนต้นยางพาราด้วยข้อมูลจากดาวเทียม กรณีศึกษา จังหวัดบลิคำไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชานลาวจินดา มูนละมณี; สุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2558การพัฒนา Web map services เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดณรงค์ พลีรักษ์; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; โสภาวดี โชติกลาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2559การพัฒนาระบบบริการเชิงตำแหน่งเพื่อชะลอความเร็วในการจราจรทางบก กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; สกุล ศิริกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2560การศึกษาการกระจายตัวของสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; ณิศวัลย์ แจ้งกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2556การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสุพรรณ กาญจนสุธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; แก้ว นวลฉวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นฤมล อินทรวิเชียร, และอื่นๆ
2556การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสุพรรณ กาญจนสุธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; แก้ว นวลฉวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นฤมล อินทรวิเชียร, และอื่นๆ
2553การใช้ระบบภูมิสารสนเทศแสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์และสมุทรศาสตร์ของลุ่มน้ำประแสร์ จังหวัดระยองนฤมล อินทรวิเชียร; ประสาร อินทเจริญ; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; วิภูษิต มัณฑะจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์, และอื่นๆ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวและดัชนีความแตกต่างพืชพรรณของพื้นที่นาข้าวในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตจากข้อมูลดาวเทียมนฤมล อินทรวิเชียร; สุพรรณ กาญจนธรรม; แก้ว นวลฉวี; วลดา เดชะพงศ์ธนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2546ภูมิศาสตร์เบื้องต้น : เอกสารประกอบการสอนวิชา 223105นฤมล อินทรวิเชียร
2560แบบจำลองการประมาณค่าเชิงพื้นที่ของการสุ่มแบบกริด : กรณีศึกษาของการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2548นฤมล อินทรวิเชียร; สมศักดิ์ ลิลา; พงศ์พัฒน์ อิศรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์