การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การประยุกต์ทฤษฎีความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้า (Gap analysis) กับการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการของท่าเรือกรุงเทพฯทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2556การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP: กลยุทธ์การสรา้งตลาดภายในประเทศและการขยายตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2551การพัฒนากลยุทธ์และการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าโอทอปเพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; พอพันธ์ วัชรจิตพันธ์; จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา; อมรรัตน์ จัตตุวัฒน์; อรัตยา ศรีพอ, และอื่นๆ
2559การศึกษาความพร้อมและการปรับตัวของสาขาบริการโลจิสติกส์ของไทยต่อการเปิดเสรีการค้าบริการทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2548การศึกษาเชิงสำรวจการดำเนินการของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ในต่างประเทศและการใช้ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2548การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้เทคนิคการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2548การใช้กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในการดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสาสามารถในการแข่งขันทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2559โครงการศึกษาผลกระทบของการเปิดตลาดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ ของไทยทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2546โครงการศึกษาแนวโน้มและทิศทางเกี่ยวกับสภาวะตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพคนประจำเรืออารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม; จิตสุภัคสินี สุขสืบนุช; ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; ธิติ ติ่งหมาย; ธวัช มีล่องลอย, และอื่นๆ
2561โครงการแนวทางการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของผลิตภัณฑ์ SMEs โดยใช้เทคนิคการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์