กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1046
ชื่อเรื่อง: การใช้กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในการดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสาสามารถในการแข่งขัน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Adoption of Logistics and Supply Chain Management for Enhancing Competitive Advantage to Thai OTOP Firms
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
คำสำคัญ: การตลาด
การลงทุน
ธุรกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์เกษตร
สาขาเศรษฐศาสตร์
สินค้าไทย - - การตลาด
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ - - การจัดการ - - วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ปัจจุบันผู้ประกอบการOTOPส่วนใหญ่ยังมีรูปแบบและลักษณะการดำเนินงานที่ไม่ทันสมัยและไม่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนด้านสภาพแวดล้อมทางธุระกิจของไทยและตลาดโลก ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมีจุดอ่อนด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารระบบการเงินและบัญชี รวมทั้งการบริหารโลจิสติกส์และการพัฒนาระบบโซ่อุปทานเชื่อมโยงระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ ผู้จัดส่งวัตถุดิบจนกระทั่งถึงผู้แทนจำหน่าย ผู้กระจายสินค้าและลูกค้า วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ เพื่อต้องการศึกษาการเปรียบเทียบเชิงประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการของไทยและของต่างประเทศ รวมทั้งประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ การศึกษาครั้งนี้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมทั้งทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการเช่นกรมส่งเสริมการส่งออก และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่า เริ่มมีผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้า OTOP บางรายเริ่มปรับปรุงวิธีการรับคำสั่งซื้อบ้างแล้ว โดยมีการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) สำหรับการค้ากับผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ยังคงมีจุดอ่อนหลายประการ นอกจากนี้ พบว่าผู้ประกอบการOTOPของไทยยังขาดระบบขนส่งและกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพและการขาดอำนาจการต่อรองกับผู้แทนจำหน่าย ผู้รับกระจายสินค้า และลูกค้า ทั้งนี้ในการพัฒนาธุรกิจ ผู้ประกอบการ OTOP ควรให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของไทยและตลาดโลก เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจของไทยต้องประกอบการภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1046
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น