กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/113
ชื่อเรื่อง: โครงการศึกษาแนวโน้มและทิศทางเกี่ยวกับสภาวะตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพคนประจำเรือ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม
จิตสุภัคสินี สุขสืบนุช
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
ธิติ ติ่งหมาย
ธวัช มีล่องลอย
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการพาณิชยนาวี
คำสำคัญ: ตลาดแรงงาน - - ไทย
นักเดินเรือ
สาขาสังคมวิทยา
อุปสงค์แรงงาน - - ไทย
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/113
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf159.05 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter1-3.pdf1.11 MBAdobe PDFดู/เปิด
chapter4-5.pdf1.48 MBAdobe PDFดู/เปิด
chapter6-7.pdf683.03 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter8-9.pdf948.31 kBAdobe PDFดู/เปิด
appendix1.pdf1.24 MBAdobe PDFดู/เปิด
appendix2.pdf1.09 MBAdobe PDFดู/เปิด
appendix3.pdf1.36 MBAdobe PDFดู/เปิด
appendix4.pdf954.32 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น