กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/578
ชื่อเรื่อง: การพัฒนากลยุทธ์และการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าโอทอปเพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
พอพันธ์ วัชรจิตพันธ์
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
อมรรัตน์ จัตตุวัฒน์
อรัตยา ศรีพอ
กนกสิณี ยิ้มยวน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
คำสำคัญ: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/578
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น