การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 32  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีในสถานประกอบการชั้นนำนิสากร กรุงไกรเพชร; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อริสรา ฤทธิ์งาม
2564การจัดบริการอาชีวอนามัยและความคาดหวังสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพประจำสถานประกอบการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานประกอบการเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนิสากร ชีวะเกตุ; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; สุธารัตน์ ชำนาญช่าง; อริสรา ฤทธิ์งาม
2560การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออกสมสมัย รัตนกรีฑากุล; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นิสากร กรุงไกรเพชร; เจนจิรา เจริญการไกร, และอื่นๆ
2563ความชุกและรูปแบบของการเกิดภาวะอารมณ์เศร้าในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอนุชิดา อายุยืน; วรรณี เดียวอิศเรศ; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ความชุกและรูปแบบของการเกิดภาวะอารมณ์เศร้าในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งวรรณี เดียวอิศเรศ; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อนุชิดา อายุยืน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินก่อนการตั้งครรภ์ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; กมลนัทธ์ วุฒิสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการดำเนินชีวิตกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; จิรัชยา หนูสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงตั้งครรภ์แรกตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; วรรณี เดียวอิสเรศ; นภา ศรีทองใบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ของมารดาที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมพิริยา ศุภศรี; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; วันเพ็ญ ฤทธา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของมารดาหลังคลอดที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมวันเพ็ญ ฤทธา; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; พิริยา ศุภศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์แสงดาว แจ้งสว่าง; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; แสงดาว แจ้งสว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; ศิริวรรณ ผูกพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมชนาภา งามฉาย; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการดูแลการคลอดปกติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลห้องคลอด โรงพยาบาลในสังกัดเขตสุขภาพที่ 5วรรณี เดียวอิศเรศ; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; พัชร์ลดา ธำรงกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับในหญิงตั้งครรภ์ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; วรรณี เดียวอิศเรศ; เกวลิน ถกลพัฒนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนกิจการเป็นมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; กิ่งดาว แสงจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลครอบครัวของบิดาวัยรุ่นที่มีบุตรครั้งแรกตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; นฤตยา จี้เพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; วรรณี เดียวอิศเรศ; กัลยา บัวบาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของสตรีที่มีภาวะเบาหวานจากการตั้งครรภ์สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; ชนัดดา ระดาฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์