การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การประเมินการรับสัมผัสสาร Methyl ethyl ketone ในปัสสาวะและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการมองเห็นของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานผลิตรองเท้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; สุทธิพัฒน์ ศิริรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2544การประเมินความเครียดจากการทำงานของพนักงานผู้ทำงานในสำนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2554การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; ชมภูศักดิ์ พูลเกษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2554การประเมินผลกระทบของสารไดออกซินในอากาศที่มีต่อสุขภาพในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; ชมภูศักดิ์ พูลเกษ; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; นันทพร ภัทรพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2550การวิจัยประเมินผลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการสุนันทา โอศิริ; สุรพล นธการกิจกุล; ภัทระ แสนไชยสุริยา; แสงอรุณ อิสระมาลัย; ศาสตรี เสาวคนธ์, และอื่นๆ
2550การวิจัยประเมินผลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการสุนันทา โอศิริ; สุรพล นธการกิจกุล; ภัทระ แสนไชยสุริยา; แสงอรุณ อิสระมาลัย; ศาสตรี เสาวคนธ์, และอื่นๆ
2541การศึกษาความสัมพันธ์ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังที่มีผลต่อระดับการได้ยินของผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการดิสโก้เทค ในเขตจังหวัดชลบุรีอนามัย ธีรวิโรจน์; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2558การศึกษาผลกระทบของสารไดออกซินในสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่บริเวณรอบ ๆ วัด ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยองจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; ชมภูศักดิ์ พูลเกษ; สิริประภา กลั่นกลิ่น; เอมอร ประจวบมอญ; ดวงใจ มาลัย, และอื่นๆ
2542การศึกษาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด โดยเครื่องมือชนิด อีคิวเอ็ม เทสต์คิต ในกลุ่มเกษตรกร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีอนามัย ธีรวิโรจน์; จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2542การศึกษาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดโดยเครื่องมือชนิดอีคิวเอ็ม เทสต์คิตในกลุ่มเกษตรกร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีอนามัย ธีรวิโรจน์; จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2545ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2547ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศในอาคารและกลุ่มอาการเจ็บป่วยของพนักงานในสำนักงานของโรงพยาบาล กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรีจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2556ประสิทธิผลของการปรับปรุงสถานีงานยกด้วยมือตามแนวทางสมการการยกของ NIOSH : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นิรันด์ ทรงสูงเนิน, และอื่นๆ
2556ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานในโรงงานประกอบสายไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กำพล นาคเจริญวารี,2514, และอื่นๆ
2556ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเมื่อยล้าในพนักงานขับรถโดยสารประจำทางขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; กนิษฐา บุญภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2541ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของผู้ประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการดิสโก้เทคในจังหวัดชลบุรีอนามัย ธีรวิโรจน์; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2543ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของผู้ประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการดีสโก้เทค ในเขตจังหวัดชลบุรีศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; อนามัย ธีรวิโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2556ผลร่วมระหว่างเสียงและการสูบบุหรี่ที่ส่งผลต่อการสูญเสียการได้ยินของพนักงานในอุตสาหกรรมหลอมโลหะแห่งหนึ่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; ภูวสิทธิ์ สิงหภูมิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์