การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 27  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบสอบถามการยึดติดทางความคิด (ฉบับภาษาไทย)ดวงใจ วัฒนสินธุ์; จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
2564การบ่มเพาะความยืดหยุ่นในชีวิตและความตั้งใจในการเลิกยาเสพติด : มุมมองของเยาวชนที่ใช้สารเสพติดจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; พรชัย จูลเมตต์; ภาคินี เดชชัยยศ; มนตรี ขุนอินทร์ทอง; สรวิช บุญประชุม, และอื่นๆ
2560การพัฒนารูปแบบการประเมินสภาวะสุขภาพตามวัฒนธรรมของผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรมลัดดาวัลย์ พุทธรักษา; จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; อารีรัตน์ ขำอยู่; สมใจ นกดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยปกป้องกับพลังสุขภาพจิตในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; ศิริพร บูรณกุลกิจการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ตัวตนและพื้นที่ทางสังคมของ "ภรรยาฝรั่ง" ในบริบทวิถีครอบครัวต่างวัฒนธรรมปรีดี พิศภูมิวิถี; จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; ศรีหทัย เวลล์ส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดจันทบุรีจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; ชนัดดา แนบเกษร; บรรจง เจนจัดการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาลชนัดดา แนบเกษร; จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; ศิริญพร บุสหงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนอาชีวศึกษาจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; ชนัดดา แนบเกษร; นริฌา สายยืด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; ชนัดดา แนบเกษร; ดลฤดี โฉมจังหวัด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการใช้ยาเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; พุทธิพร พงศ์นันทกุลกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการใช้สารเสพติดในนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; สรวิชญ์ เหล่าดรุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2565ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในพื้นที่เหตุการณ์รุนแรง จังหวัดปัตตานีอัสมีรา มะเก; จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; ชนัดดา แนบเกษร
2563ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; สิริภา ศรีสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตในตำรวจชั้นประทวนนุจรี ไชยมงคล; จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; รัตนาภรณ์ พันธุ์โพธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลของกลุ่มบำบัดด้วยศิลปะต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคจิตเภทจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; ชนัดดา แนบเกษร; พิมจันทร์ ภูแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดที่เน้นการหาทางออกต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วชนัดดา แนบเกษร; จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; สกุลรัตน์ เรืองอุไร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลของจิตบำบัดแบบประคับประคองรายบุคคลต่อความเครียดของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมชนัดดา แนบเกษร; จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; จุรานุช จอมโคกสูง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลของศิลปะบำบัดแบบกลุ่มต่อความแข็งแกร่งในชีวิตของเยาวชนผู้เสพสารเสพติดจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; มนตรี ขุนอินทร์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดด้วยงานศิลปะต่อความผาสุกของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2ชนัดดา แนบเกษร; จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; กนกวรรณ กาญจนนิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการมองโลกทางบวกและความตั้งใจในการเลิกยาเสพติดของเยาวชนที่ใช้สารเอมเฟตามีนจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; นุชนาถ แก้วมาตร; ภาคิณี เดชชัยยศ; หทัยชนก เผ่าวิริยะ; ศรวิษฐ์ บุญประชุม, และอื่นๆ