การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กุหลาบ รัตนสัจธรรม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การจัดทำแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยระดับท้องถิ่นกุหลาบ รัตนสัจธรรม; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; วัลลภ ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การพัฒนาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นกุหลาบ รัตนสัจธรรม; วันดี นิลสำราญจิต; รจฤดี โชติกาวินทร; จรินทร์ทิพย์ ชมชายผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การพัฒนาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นกุหลาบ รัตนสัจธรรม; วันดี นิลสำราญจิต; รจฤดี โชติกาวินทร; จรินทร์ทิพย์ ชมชายผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2564การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสำหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกวสุธร ตันวัฒนกุล; กุหลาบ รัตนสัจธรรม; สาลี อินทร์เจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2552การพัฒนาระบบเครือข่ายการเสริมสร้างพลังอำนาจของการจัดการอุบัติเหตุจราจรทางถนนกุหลาบ รัตนสัจธรรม; ธนัญชัย บุญหนัก; พิจิตรา ปฏิพัตร; ณัฐกานต์ เล็กเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ระบุวันหมดอายุสำหรับวัดพุทธกุหลาบ รัตนสัจธรรม; สุนิศา แสงจันทร์; อนามัย เทศกะทึก; ณัจฉรียา คำยัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2535การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในวิธีดำเนินงานวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานในระดับหมู่บ้านกุหลาบ รัตนสัจธรรม; ฉันทนา จันทวงศ์; เมธี จันท์จารุภรณ์; วินัย แก้วมุณีวงษ์; ถิรพงษ์ ถิรมนัส, และอื่นๆ
2560การพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้างและแนวทางการลดความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมและความบกพร่องของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตอุตสาหกรรมชิงชัย เมธพัฒน์; กุหลาบ รัตนสัจธรรม; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ธนัญชัย บุญหนัก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การพัฒนาแบบวัดความสุขทางใจในบริบทพุทธธรรมสำหรับผู้สูงอายุธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์; กุหลาบ รัตนสัจธรรม; วนัสรา เชาวน์นิยม; รัศมี สุขนรินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การพัฒนาแบบวัดความสุขทางใจในบริบทพุทธธรรมสำหรับผู้สูงอายุธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์; กุหลาบ รัตนสัจธรรม; วนัสรา เชาวน์นิยม; รัศมี สุขนรินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2553การพัฒนาแผนกลยุทธ์เครือข่ายการจัดการอุบัติเหตุตราจรทางถนนกฤษณ์ ปาลสุทธิ์; กุหลาบ รัตนสัจธรรม; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2552การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการจัดการอุบัติเหตุจราจรของหน่วยงานที่รับผิดชอบปัญหาอุบัติเหตุจราจรกุหลาบ รัตนสัจธรรม; วิวัฒน์ วิริยกิจจา; ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2554การวิจัยปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยระดับท้องถิ่นกุหลาบ รัตนสัจธรรม; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; วัลลภ ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2548การวิเคราะห์จุดเสี่ยงโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และปัจจัยทำนายความรุนแรงการเกิดอุบัติภัยจราจรบนท้องถนนในจังหวัดระยองกุหลาบ รัตนสัจธรรม; วิวัฒน์ วิริยกิจจา; ธนัญชัย บุญหนัก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2547การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทยกุหลาบ รัตนสัจธรรม; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; วิไล สถิตย์เสถียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในการลดปริมาณแบคทีเรียในอากาศภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุหลาบ รัตนสัจธรรม; วันดี นิลสำราญจิต; รจฤดี โชติกาวินทร; นริศรา จันทรประเทศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในการลดปริมาณแบคทีเรียในอากาศภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุหลาบ รัตนสัจธรรม; วันดี นิลสำราญจิต; รจฤดี โชติกาวินทร; นริศรา จันทรประเทศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2543การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขเขต 3กุหลาบ รัตนสัจธรรม; วสุธร ตันวัฒนกุล; วิไล สถิตย์เสถียร; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; เอมอร ประจวบมอญ, และอื่นๆ
2556การแพทย์แผนจีน กับการสาธารณสุขไทยกุหลาบ รัตนสัจธรรม; ศิริพร จันทร์ฉาย; พัชนา ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2545ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราดกุหลาบ รัตนสัจธรรม; วสุธร ตันวัฒนกุล; อรพิน ทองดี; สุนิศา แสงจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์