กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/833
ชื่อเรื่อง: การจัดทำแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยระดับท้องถิ่น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Integrated strategic plan management action research for improving elderly quality of life at local level
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กุหลาบ รัตนสัจธรรม
พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ
วัลลภ ใจดี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: คุณภาพชีวิต
ผู้สูงวัย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/833
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น