การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กิจฐเชต ไกรวาส

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 57  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธีกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นันทวัน อินทชาติ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อธิพัฒน์ สินทรโก, และอื่นๆ
2561การจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยากิจฐเชต ไกรวาส; กฤษฎา นันทเพชร; จุฬาลักษณ์ พันธัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยากิจฐเชต ไกรวาส; กฤษฎา นันทเพชร; จุฬาลักษณ์ พันธัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรากิจฐเชต ไกรวาส; จิรวัฒน์ ศรีตะพัสโส; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2552การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; โกวิท กระจ่าง; นนทวัฒน์ สุขผล; จีรศักดิ์ สุขแก้ว; ฉวีวรรณ ไกรวาส, และอื่นๆ
2558การจัดการพื้นที่ข้ามพรมแดนบริเวณเขตผังเมืองรวมเมืองนครพนมด้วยมาตรการผังเมือง : กรณีศึกษาสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)บุญเชิด หนูอิ่ม; กิจฐเชต ไกรวาส; นิชานันท์ นิรันดร์สวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555การจัดการสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธาริกานต์ ธนัญชยะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560การดำเนินงานตามนโยบายด้านการจัดการขยะของสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; ปานิพรรณ เทพศร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2564การนำนโยบายเมืองสมุนไพรไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประยุกต์ ปิติวรยุทธ; กิจฐเชต ไกรวาส
2555การบริหารการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรากิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เกษวดี เนื่องศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2558การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจฐเชต ไกรวาส; พิทยาภรณ์ ก่อแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2556การประเมินผลนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รมณ อินทวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2556การประเมินผลสำเร็จของโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสกสรร ทองคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2560การพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในจังหวัดจันทบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; อัตติยา ไชยฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; ฐิติพร เที่ยงตรง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การวิเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจในการปฏิบติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกฤษฎา นันทเพ็ชร; กิจฐเชต ไกรวาส; ปองขวัญ จองไพจิตรสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2548การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541-2545สมโภชน์ อเนกสุข; วัลลภ ศัพท์พันธุ์; กิจฐเชต ไกรวาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในภาคตะวันออกกิจฐเชต ไกรวาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานสาธารณะของเทศบาลตำบลบางปะกงและเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรากิจฐเชต ไกรวาส; บรรพต บุญรอด; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกิจฐเชต ไกรวาส; ชลธิชา ขวัญเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ