กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/579
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541-2545
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The content analysis of research works of master degree program students in Public Administration during 1998-2002, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมโภชน์ อเนกสุข
วัลลภ ศัพท์พันธุ์
กิจฐเชต ไกรวาส
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การวิเคราะห์อภิมาน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์เนื้อหาและศึกษาแนวโน้มงานวิจัยของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบันฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2540 – 2544 ประชากรของการศึกษาเป็นงานเอกสารงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่และสามารถค้นหาต้นฉบับได้ในปี พ.ศ. 2541 – 2545 จำนวน 675 ฉบับ ผู้วิจัยทำการศึกษาเนื้อหาจากเอกสารงานวิจัยทุกฉบับ กรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์เนื้อหา กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยจากแผนแม่บทการวิจัยทางรัฐศาสตร์และการบริหารรัฐกิจ พ.ศ. 2544-2548 ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือความถี่ ร้อยละ และหาค่าความชัน (slope) จากสมการเส้นตรง ผลการวิจัยมีดังนี้ 1.เนื้อหางานวิจัยทั้งสาขาการบริหารทั่วไปและสาขานโยบายสาธารณะ วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาองค์กรความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มีลักษณะเดียวกันคือ วัตถุประสงค์ด้านอื่นๆ มีจำนวนเนื้อหามากที่สุด รองลงมา คือ ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคตะวันออก และการแก้ไขผลกระทบจากการพัฒนาภาคตะวันออกที่ผ่านมา งานวิจัยที่มีจำนวนน้อยที่สุดแต่มีความสำคัญอย่างยิ่ง คือการสร้างความวัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในแถบอินโดจีน 2.แนวโน้มเนื้อหางานวิจัยทั้งสาขาบริหารทั่วไปและสาขานโยบายสาธารณะวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในภาพรวมพบว่ามีแนวโน้มมากขึ้นทุกวัตถุประสงค์โดยที่ วัตถุประสงค์ด้านอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มมากที่สุด รองลงมาคือ ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคตะวันออก และการแก้ไขผลกระทบจากการพัฒนาภาคตะวันออกที่ผ่านมา งานวิจัยที่มีจำนวนเนื้อหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด คือการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในแถบอินโดจีน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/579
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น