กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6307
ชื่อเรื่อง: การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Wter governnce in the re of donchimplee sub-district chcheongso province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิจฐเชต ไกรวาส
จิรวัฒน์ ศรีตะพัสโส
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
คุณภาพน้ำ
น้ำ -- การจัดการ
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราและเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อทางการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำแนกตาม อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตที่พักอาศัย และประสบการณ์ในการเผชิญกับปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จำนวน 360 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ (Post hoc) โดยวิธี LSD ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความเห็นต่อการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (ภาคเกษตร) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ด้านการจัดการน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคและด้านการจัดการคุณภาพน้ำ ตามลำดับ และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลีที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลีแตกต่างกัน ส่วนประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลีที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตที่พักอาศัยและประสบการณ์ ในการเผชิญกับปัญหาภภัยแล้ง และน้ำท่วมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6307
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.82 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น