กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6313
ชื่อเรื่อง: การดำเนินงานตามนโยบายด้านการจัดการขยะของสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Implemention bsed on policy on wste mngement mong eductionl institutions in Chon Buri province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิจฐเชต ไกรวาส
ปานิพรรณ เทพศร
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ขยะ -- การจัดการ
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการดำเนินงานตามนโยบายด้านการจัดการขยะของสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานตามนโยบายด้านการจัดการขยะของสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานตามนโยบาย ด้านการจัดการขยะของสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสถานศึกษาและประเภทสถานศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีปีงบประมาณ 2559 จำนวน 205 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานตามนโยบายด้านการจัดการขยะของสถานศึกษา ในจังหวัดชลบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับที่ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปลูกจิตสำนึกการลดการทิ้งขยะมีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรกรองลงมาคือการปลูกจิตสำนึกการคัดแยกประเภทขยะ ส่วนการปลูกจิตสำนึกการกำจัดขยะที่ถูกต้องมีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย ส่วนผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานตามนโยบายด้านการจัดการขยะของสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี พบว่า สถานศึกษาในจังหวัดชลบุรีที่มีเขตพื้นที่การศึกษาและประเภทสถานศึกษาต่างกัน มีการดำเนินงานตามนโยบายด้านการจัดการขยะไม่แตกต่างกัน ส่วนสถานศึกษาที่มีสังกัดต่างกัน มีการดำเนินงานตามนโยบายด้านการจัดการขยะแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6313
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf771.84 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น