การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กิจฐเชต ไกรวาส

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรากิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิรวัฒน์ ศรีตะพัสโส; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2552การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; โกวิท กระจ่าง; นนทวัฒน์ สุขผล; จีรศักดิ์ สุขแก้ว; ฉวีวรรณ ไกรวาส, และอื่นๆ
2560การดำเนินงานตามนโยบายด้านการจัดการขยะของสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปานิพรรณ เทพศร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2564การนำนโยบายเมืองสมุนไพรไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประยุกต์ ปิติวรยุทธ; กิจฐเชต ไกรวาส
2560การพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในจังหวัดจันทบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อัตติยา ไชยฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2548การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541-2545สมโภชน์ อเนกสุข; วัลลภ ศัพท์พันธุ์; กิจฐเชต ไกรวาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในภาคตะวันออกกิจฐเชต ไกรวาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การศึกษานโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกชนิษฎา ชูสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กิจฐเชต ไกรวาส, และอื่นๆ
2545การสำรวจและศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; ศรุติ สกุลรัตน์; โกวิท กระจ่าง; วัลลภ ศัพท์พันธุ์; กิจฐเชต ไกรวาส, และอื่นๆ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นประทวนศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สิทธิศักดิ์ สิทธิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560คุณลักษณะผู้นำของครูปกครองโรงเรียนชุมพลทหารเรือตามการรับรู้ของนักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธีรศักดิ์ ไพศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560รูปแบบและพฤติกรรมการออมของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชนิตา สระกัน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.